โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ที่มาฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน หลังจากนั้นฝึกปฏิบัติต่อในโรงพยาบาล ชุมชน ระยะเวลา 2 เดือน ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไฮเทค บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้าน การจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมอง พิจารณา คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละสาขา มานำเสนอในนิทรรศการ ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ PCT แต่ละสาขา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร และ พจ.ชอรดา จุลภาค เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนาม ป๊อมูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอรพรรณ หรมหา นายแพทย์ชำนาญการ และคณะศึกษา ดูงาน จากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดระบบบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate care:IMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ในหน่วยงาน กายภาพบำบัดและ Stoke Unit

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึก ปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จำนวน 10 คน 5 รายวิชา ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดยฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 23 กันยายน 2566 ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

\ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานศึกษา โดยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้า กลุ่มงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมในโครงการ "พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาล แห่งชาติ โดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 21 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้คำแนะนำที่แผนกผู้ป่วยนอก การจัดทำป้ายไวนิลและ One Page เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี

15 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจิรวัสน์ จันทร์นวลและครอบครัว มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสพิเศษต่างๆ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 056-511081 ต่อ 698 หรือ 471 ในวันเวลาราชการ

3 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะ กลาง (Intermediate cair:IMC) ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง รายงานผลการดำเนินงานโดย นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ทีมสุขภาพผู้ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

27 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศเชิงคลินิก นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลกล่าวรายงาน ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์วรางคณา ธุวะคำ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ร่วมการประชุมนำแนวคิดและหลักการนิเทศการพยาบาลไปพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงคลินิกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินสมรรถภาพเฉพาะด้าน ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน พยาบาลตรวจการและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัต

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวโรงพยาบาลอุทัยธานี" โดยได้รับความกรุณาจาก นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางวัฒนา รูปสว่าง นางศรีประไพ เสาสูง นางจุฑามาศ เกษศิลป์ อดีตหัวหน้าพยาบาล ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเจริญ พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร คณะผู้บริหารอาวุโสและการละเล่นสาดน้ำ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและบริเวณตึกสงฆ์อาพาธ อาคารพิเศษ 50 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ต่างปลื้มปิติ ที่ได้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเหลือ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี สำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้บริการ สู่ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 เมษยน 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจันทิรา ศิริวรรณ มีจิตศรัทธา มอบข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไป

18 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสุรีรัตน์ น้อมนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเพชรน้ำผึ้ง ทัศจันทน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

12 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การซ้อมแผนรับผู้ประสบอุบัติภัยหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับการดูแล อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ จากเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency) ทีมตำรวจจราจร ผู้ร่วมการซ้อมแผนประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและทุติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พชร พวงมะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์หญิงภัทราวดี ว่องการไถ นายแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัยและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ลงพื้นที่ สร้างขวัญ กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย หลังจากนั้นลงพื้นที่ ณ จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ภายนอกติดรั้วโรงพยาบาล เหตุการณ์เกิดขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย 1 หลัง รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย 3 คัน โครงสร้างอาคารต่างๆในโรงพยาบาลไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ใดได้รับการ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้อำนวยการฯได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ร่วมแรงร่วมใจ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่ลุกลามเข้ามาในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอาจารย์สละ กสิวัตร์ กองวิศวกรรมการแพทย์ และจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยอาจารย์สมคิด กลิ่นชะเอม นายช่างเทคนิคอาวุโสและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลังครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ทั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับคัดเลือกเข้ารับการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้านครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 14 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ 14 คน โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลอุทัยธานี แนวคิด การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลอุทัยธานีให้ประทับใจ โดยมีนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจริยา บุญฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจินดา ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 90 นาย ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สำเร็จการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บริเวณยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พล.ท.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี (ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : ส.ปชส.อุทัยธานี / สื่อสารองค์กร สสจ.อุทัยธานี)

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก(ก่อนฤดูกาล) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ปี 2566 โดยมีนายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง กล่าวต้อนรับ นายวิเชียร กล่ำสุด ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy)เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ อสม.และประชาชน สร้างความตระหนักในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 825 คน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงกรภัทร์ ระลึกฤาเดช นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ อสม.ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เยาวชนและมาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากทีมเยี่ยมเสริมพลังจากศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นำโดยแพทย์หญิงเกศินี หล่อนิมิตดี นายแพทย์ชำนาญการ อาจารย์เดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นำเสนอผลการดำเนินงานโดยแพทย์หญิงพุทธพร โตวิวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ ทีมรับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย แพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานในกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โดยทีมเยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยม คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด นรีเวชกรรมและคลินิกมิตรวัยรุ่น ตามลำดับ

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม แพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการ พัฒนาร่วมกัน ในการนี้นายเเพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และองค์กรแพทย์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายบำบัด

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แจ้งว่า ปัจจุบันโรควัณโรคยังเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของคนไทยและจังหวัดอุทัยธานี จากสถานการณ์วัณโรคจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2563 - 2565 พบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา จำนวน 56, 47 และ 75 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ กระจายอยู่ในชุมชน ในกลุ่มผู้สูงอายุ วัยแรงงานและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงจำเป็นเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรครายใหม่ระยะแพร่เชื้อ ในชุมชน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จึงดำเนินการจัดบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(X-Ray) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 2,365 ราย

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ให้เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 โดยมีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยจากผู้วายชนม์หญิง อายุ 90 ปี มีภาวะโรคหัวใจ เสียชีวิต โรงพยาบาลอุทัยธานีทำการจัดเก็บ ดวงตา 1 ข้าง จากนั้น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีที่เกี่ยวข้อง มอบพวงหรีดเคารพศพแด่ญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

3 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนายปริญญา วรธำรงขนส่ง จังหวัดอุทัยธานี ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบอุบัติภัย จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2565 ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ผู้พิการในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 226,500 บาท ณ ห้องตรวจ 13 งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล ต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลัง ครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ทั้งนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยนายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้าน ครบทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก พระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร(วัดหลวงพ่อจ้อย) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้ มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 1,016,300 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย บาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัยอาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครูนิทัศน์ประชานุกูล คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในการรับมอบเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยได้รับความเมตตาจาก ค่ายมวย สจ.เปี๊ยกอุทัย โดยนายประภาวิชญ์ บุษะวดี ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินซื้อเครื่องฟอกไต จำนวน 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามธนาชัย ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ มอบเงินกับให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป

13 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นและตัวชี้วัด ในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเกิดความรุนแรง หรือมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือมีโรค ภาวะแทรกซ้อนที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยในจากทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต รองหัวหน้ากลุ่มงาน จิตเวช คณะผู้บริหารสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้นที่ 2 อาคารพระชนกจักรี

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 15 ลัง จากคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาค ประกอบด้วย นายแพทย์เชาว์ แพทย์หญิงชลิดา สุระดม นายแพทย์รัฐพล ตรีสุทธาชีพ แพทย์หญิงสุพจนา แสงวิสิทธิ์ นายแพทย์ศิริพงษ์ ปราณีสิทธิกุล แพทย์หญิงนิภาพร นิรัติศัย และนางปิยฉัตร ปราณีสุทธิกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ตลอดไป

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม แพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านร่องตาที อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ณ จุดเดียว(One Stop Service) ในโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ขับเคลื่อนนโยบายการ ดำเนินงาน "ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย" ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย กิจกรรมประกอบด้วย การป้องกันฟื้นฟูภาวะสมอง เสื่อมด้วยกิจกรรมบำบัด การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการพอกเข่า การประเมินภาวะโภชนาการ แนะนำ อาหาร การใช้ยาและการดูแลสุขภาพตา สุขอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ ณ งานผู้ป่วยนอก โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้รักษาวินัยจราจร โดยศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ทาสีขอบถนนแสดงจุดห้ามจอด ทาสีบริเวณทางม้าลาย ณ บริเวณถนนทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

\ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูอุปกิตปริยัตยากร (ประสาร เก่งธัญกรรม) วัดสุทธาวาส ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครู อุปกิตปริยัตยากร จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป

20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานรับการเยี่ยมนิเทศ กล่าวต้อนรับทีมเยี่ยมนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะเข้าเยี่ยมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประเด็นตรวจราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารสุข ผู้รับการเยี่ยมนิเทศประกอบด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหม่จันทราราม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา บริจาคเก้าอี้ จำนวน 350 ตัว มูลค่า 45,850 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ และนางสาวบวรลักษณ์ พุทธคุณ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 50 ปี ชั้น 2 และ 3 รับมอบเพื่อนำไปมอบต่อให้หน่วยงานต่างๆของ โรงพยาบาล นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพิเศษ 50 ปี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขอกราบนมัสการ พระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอขอบพระคุณ อุบาสก อุบาสิกา วัดใหม่ จันทราราม ขออนุโมทนาบุญกับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมกระดูกและสูติ-นรีเวชกรรม รับมอบผ้าห่มปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวอุทัย จำนวน 115 ผืน และเซ็ตเด็กอ่อน จำนวน 15 ชุด จากผู้ใหญ่ใจบุญ ประกอบด้วย คุณณรงค์ สงวนวงค์ ครอบครัวจันทวงษ์ ครอบครัวมากวงศ์ ครอบครัวเวชกรณ์และครอบครัววงศ์เฉลียง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้รับบริการที่พักรักษาในโรงพยาบาล ณ บริเวณ หอผู้ป่วยอายุกรรมชายอาคารพระชนกจักรี ในการนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคและครอบครัวกับ บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณซุ้มพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิมงคล หน้าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย พิเศษควร-อยู่ พระยาวิทุธรรมพิเนตุ โรงพยาบาลอุทัยธานี

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่13 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเขตสุขภาพที่3 พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ คณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุม รูปแบบการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "คนอุทัย ชวนพ่อแม่ พาลูกหลาน รับวัคซีน" โควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระแส เชิญชวนประชาชนชาวอุทัยธานีทุกกลุ่มวัยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ให้ครอบคลุมมากที่สุด กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ร้อยเอกนายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้านเชิญชวนฉีดวัคซีนของชมรมผู้สูงอายุ ท่าโพ การให้บริการและให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน โดยมีประชาชนเข้ารับวัคซีน จำนวน 417 ราย ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

13 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พ.ย. เวลา 05.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีเปิด "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมือลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,070 คน กิจกรรมแบ่งเป็น ปั่นจักรยานระยะทาง 28กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม. 818 คน ระยะทาง 10 กม. 182 คน และปั่น จำนวน 70 คนซึ่งการจัดกิจกรรมปีนี้กำหนดจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในงานมีกรจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕" ระดับดี " ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘· พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕ㆍ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ)เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากในครรภ์มารดาจากโรคต่างๆ และ บิดามารดา มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีทำพิธีศพแทนในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักด์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. คุณศุภลักษณ์ จันดารา มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศผลบุญให้นายเกรียงไกร จันดารา เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย จากผู้บริจาคชาย อายุ 40 ปี ประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ มีภาวะสมองตาย ประสานการรับบริจาค ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง เป็นเคสบริจาคอวัยวะและดวงตาลำดับที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีทีมผ่าตัด อวัยวะ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มาผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

30 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเข้าเยี่ยม และประชุมอายุรแพทย์ จากคณะกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงานแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ ของอายุรแพทย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยนายจิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้คำขวัญ "คนอุทัยธานี รวมพลัง แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายแบบง่ายๆอยู่เสมอ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน (walk Run Bike) ทำให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วย จัดตั้งโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เมนูชูสุขภาพ "กินอย่างไร ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง" สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "ลดเค็ม ควบคุมความดัน ป้องกันอัมพฤกอัมพาต" และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อแก่ประชาชน ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 110 คน

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่ น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ ผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร ทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่จันทาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จังหวัดอุทัยธานี โดยนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เฝ้ารับเสด็จ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

3 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยรองหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum) จำนวน 15 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

3 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งด้านการแพทย์แผนไทย ถือว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุข ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ท่านมิตสึทากะ อิดะ ผู้ว่าการภาค 3350 พร้อมด้วย นายกสมใจ ลีลาวัฒน์ นายกสโมสรโรตารียานนาวาและสมาชิกสโมสรโรตารี่เครือข่าย ในโอกาสที่ สโมสรโรตารี่ยานนาวา ภาค 3350 ร่วมกับสโมสรโรตารี่เครือข่าย จัดโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก Global Grant Project ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่าย รวม 9 รายการ มูลค่า 1.5 ล้านบาทเศษ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง การป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับสโมสรโรตารียานาวา ภาค 3350 โรตารี่สากล จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตเมืองและเครือข่าย จำนวน 70 คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดยแพทย์หญิงพิชชาภรณ์ ขุมมงคล อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมกำกับติตตามผลการดำเนินงานระบบพิสูน์ตัวตน (Authes tication) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการในหน่วยบริการจริง จึงได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนโดยให้ประชาชนพิสูจน์ตัวตนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น หลังจากการใช้งานระบบ โดยมี นางสาวบุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการเขต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ชี้แจงนโยบายการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ นางสาวสิริพันธ์ เหมืองสิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติและคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง โรงพยาบาลอุทัยธานี

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานและให้การต้อนรับ ทีมเยี่ยมพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชัก จากสถาบันประสาทวิทยาและเขตสุขภาพที่ 3 นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงอาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาเครือข่าย ณ โรงพยายาลอุทัยธานี พร้อมทั้งอภิปรายเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ร่วมรับฟังการอภิปราย ประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ ประสาทวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการด้านการพยาบาลของประเทศไทย เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการของบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีสู่ความเป็นเลิศ กล่าวรายงานโดย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

26 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันล้างมือโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการ พยาบาลและด้านทันตสาธารณสุขไทย รวมทั้งสร้างสุขนิสัยในการล้างมืออย่างถูกวิธีแก่บุคลากรและประชาชน ที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเนื่องในวันล้างมือโลก การรับบริจาคโลหิต จัดบูธแสดงความจำนงบริิจาคอวัยวะและดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี "สมเด็จย่า" กิจกรรมให้บริการทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าและสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาส่งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 07.09 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย เดินทางไป รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม โดยมีผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อุทัยธานีร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบพระคุณ ที่ท่านได้พัฒนา โรงพยาบาลอุทัยธานีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตั้งเเต่ ปี 2559-2565

17 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ประสบภาวะอุทกภัย เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่ประสบภาวะอุทกภัย จำนวน 67 ราย และทางโรงพยาบาลจัดเตรียมที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาขึ้นเวรนอกเวลาราชการให้ด้วย โดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ICS เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวซ้องในโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ทุกๆด้าน อาทิ การรายงานสถานการณ์ประจำวัน การเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ การออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร มอบถุงยาให้กับ คุณจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในอำเภอบ้านไร่ ด้วยความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน ทางโรงพยาบาลอุทัยธานีจึงจัดถุงยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ชุด ไปมอบที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิริยา จาสุขถาวร แพทย์เวชกรรมสังคมและนางสาวรัตนาภรณ์ ศิริจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลอุทัยใหม่ ประกอบด้วย ชุมชน 4 (ประชามีสุข) ชุมชน 7 (ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง) ชุมชน 13 (วังยาง) และชุมชน 14 (อัมฤตวารี) จำนวน 120 หลังคาเรือน กิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้กำลังใจแก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ในการช่วยบริการประชาชนเป็นอย่างดี

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่รับตำเเหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล และ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รับตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน โดยกล่าวถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรมและทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงงานคุณธรรมของหน่วยงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม มอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 37 หน่วยงาน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 22 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ซึ่งตามกำหนดการอาคารหลังนี้ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกๆด้านก่อนการเปิดใช้อาคาร โดยเฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ให้บริการผู้ป่วย(ชั้นที่1-6) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ และนางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้ท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและท่านปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ชาวสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขให้ชาวอุทัยธานีมีสุขภาพดี รวมทั้งงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างดี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น . นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในเพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2566

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาและให้กำลังใจแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ท่าน โดยมีอดีตผู้อำนวยการ นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรงและนายแพทย์เกษตร อมันตกุล ให้เกียรติมาร่วมพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมพิธี กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะ พระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคล พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลอุทัยธานี และ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย โดยมีคณะผู้บริหาร นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ้ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการงานผู้ป่วยใน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพ ประธานกล่าวคำอภิวาทราชสดุดี วางพวงมาลัย ถวายสักการะ พระรูปองค์พระราชบิดา ณ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันมหิดล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับกระเป๋าพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาวปาณัดชา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ได้ร่วมจัดหน่วยหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เอ็กซเรย์ปอด ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้ประชาชนและผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางสายตา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย จากนั้นคณะอาจารย์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 4 ราย ในอำเภอเมืองอุทัยธานี

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คุณธรรม ตามรอยพระราชบิดา" เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล กล่าวรายงานโดย นายแทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรต้นแบบของโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี "ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ" และค่านิยมร่วมของกระทรวสาธารณสุข(MOP H) กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม" มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต้นแบบจำนวน 63 ราย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียนและมีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑o,ooo บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างสูง

26 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.15 นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 โดยพลตำรวจโทนายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.9) กล่าวรายงาน นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานีกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวขอบคุณ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พระสงฆ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาเดินทาง ลดระยะเวลารอคิวการรักษาโรคเฉพาะทาง ขยายโอกาสในการรักษา โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การให้บริการมีทั้งหมด 14 คลินิก โดยระดมแพทย์อาสากว่า 100 ท่าน จากคณะแพทย์ศาสตร์ ราชวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ให้บริการพระสงฆ์จำนวน 1,112 รูป ณ วัดจันทาราม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

13 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ประธานชมรมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ อดีตอุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ชุดที่ 22 มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑oo,๒๓๔ บาท (หนึ่งแสนสองร้อยสามสิบสี่บาท) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับ พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ประธานชมรม นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) เป็นอย่างสูง

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ และนางศิรินา เฉลิมไกรวุฒิ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๔oo,ooo บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเฉลิมไกรวุฒิ เป็นอย่างสูง

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยนายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นางรัตนา ชินบุตรานนท์ นายปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) รุ่นที่ 9 และคณะลงพื้นที่ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเป้าหมายให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 1,000 รูป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2565 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ( วัดท่าซุง) ณ ศาลา 12 ไร่ วัดจันทาราม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้รับบริการตรวจคัดกรอง ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เพื่อป้องกัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยทีมแพทย์ส่องกล้องเฉพาะทาง จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลกำแพงเพชร และศัลยแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงธรรมาภิบาลทางการแพทย์ให้บริการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ แก่ประชาชนจำนวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มการเข้าถึง บริการ ลดระยะเวลาคอย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้รับบริการ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตัวเองและป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Smart Hospital และระบบบริหารสารสนเทศ จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้น การลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการมุ่งเน้นคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน บริการสุขภาพ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ และ นำเสนอระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2565เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ให้บรรลุ เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และ เขตสุขภาพที่3 โดยการวิเคราะห์องค์กรร่วมกับ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ คือ “โรงพยาบาลคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ รองรับสังคมสูงอายุ” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ประธาน Service Plan ทุกสาขาและคณะกรรมการทีมนำ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบรางวัลในโครงการ WSO ANGELs AWARD 2021 ได้แก่ รางวัลผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification : SSCC) รางวัลผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่และใบรับรองรางวัล โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

22 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายนายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการออกหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พระราชทานถุงพระราชทาน ในโครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษาและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่ง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานภาคี โดยเปิดให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย จำนวน 150 ราย ให้บริการทันตกรรม จำนวน 120 ราย ในการนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานโครงการหน่วยพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานถุงพระราชทาน ในโครงการหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษาและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่ง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานภาคี โดยเปิดให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วย จำนวน 150 ราย ให้บริการทันตกรรม จำนวน 120 ราย ในการนี้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนายเเพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุทัยธานี และศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีวันรพี พร้อมด้วยนายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี สดุดีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม ร่วมพิธี ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอรุณี รัตนะบดี มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑o,ooo บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณผู้บริจาคและครอบครัวเป็นอย่างสูง

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (6 สิงหาคม 2565) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” และมอบต้นกัญชาให้กับตัวแทนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชาผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชน เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 65 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมวิชาการด้านการแพทย์ เสวนาวิชาการ การบรรยาย แนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ โดยใช้ยาตำรับกัญชาที่เหมาะสมกับโรค อาทิ น้ำมันกัญชา (อาจารย์เดชา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บูทให้คำปรึกษาการปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา สาธิตเมนูอาหารกัญชา สาธิตการปลูกกัญชาอย่างไรให้รอด เป็นต้น

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาส วัดเนินตูม เมตตามอบหีบศพให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100 หีบ เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว และญาติของศพผู้ยากไร้ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบ ณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการในความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยความเคารพ

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ)เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากในครรภ์มารดาจากโรคต่างๆ และ บิดามารดา มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีทำพิธีศพแทนในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.45 นนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นพ สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นยางนา/หญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ณ คลองยาว ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมด้วยนางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล ร่วมพิธี ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชัน สดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางจินตนา พูลสุขเสริม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีมอบหมาย พญ. สุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ธนาคารโลหิต ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) โดย แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล อาสาสมัคร พอ.สว. ส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วม ณบ้านเเก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2565 โดย นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานสาขาฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในการนี้มีโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพที่ 3 ทั้งหมด 54 แห่งบุคลากร จำนวน 108 คน เข้ารับการอบรม

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ กล่าวรายงานโดย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษควรอยู่ พระยาวิทุรฯ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการใช้บริการ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากร สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ในโครงการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วยนายปริญญา วรธำรง ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลอุทัยธานี คุณธารินี ดิษผึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เยียวยาให้ผู้บริการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจาการ ใช้รถใช้ถนน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในการนี้มีผู้พิการเข้ารับการจัดสรรอุปกรณ์ จำนวน 6 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ อาจารย์ สละ กสิวัตร์ หัวหน้าทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและทีมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ในโอกาสที่มาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์่ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปี 2565 จำนวน 11 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ในฐานะเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาพัฒนางานบริการ สาขาต่างๆโดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับบริการเฉพาะทาง ที่มีคุณภาพ ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสวรค์ประชารักษ์ ชั้น 5 อาคาร 10 ปีการสาธารสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว)

19 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานในการตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ นำคณะผู้นิเทศงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น ตัวชี้วัด ในการนี้ แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี

8 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

6 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี พลตำรวจตรีชาญวิทย์ กนกนาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และพันตำรวจเอกสาทิตย์ ศรีหมื่นไวย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ การยุติความรุนแรงในโรงพยาบาล ตามสถานการณ์สมมุติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมรับเหตุ รุนแรงและยุติความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลอุทัยธานีกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ซึ่งการซ้อมแผน ในครั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี มีการเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้ประชาชนที่รับมารับบริการทราบก่อน การฝึกซ้อม ณ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

29 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ” กล่าวรายงานโดยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ควบคู่กับโรงพยาบาลคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรุ่นที่ 9 ในหมวดการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโดยสมาคม นักบริหารสาธารณสุขและลงฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการบริการ ทางการบริหารให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการบริหารจัดการ และบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสม ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นวิทยากรการอภิปราย ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

24 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มิถุนายน 65 เวลา 10.30 น. พญ วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่3 เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์รองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย จัดโดย ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปนำโดย นพ.ไชยเวชธนไพศาล ประธานชมรมฯ พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมฯ นำคณะ รองผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Smart Hospital. การประหยัดพลังงาน การบริหารสัญญาก่อสร้าง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ กับสภากาชาดไทยจากผู้บริจาคชาย อายุ 15 ปี ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากมอเตอร์ไซค์ มีภาวะสมองตายประสานการรับบริจาค ตับ ไต 1 ข้าง และดวงตาโดยมีทีมผ่าตัดอวัยวะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์สุรชัยโชค ครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และผู้แทนเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานีมอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงพุทธพร โตวิวัฒน์ รองประธาน คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ในปี 2565 มีประเด็นรณรงค์ “บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องบุหรี่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณงาน ผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

17 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวรายงาน พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ชาญวิทย์ กนกนากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายทวีป สมัครการไถ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และทุกคนในโรงพยาบาล โดยมีคำขวัญว่า “ตำรวจชุมชน เพื่อทุกคนอุ่นใจและปลอดภัย” ณ สถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุทัยธานี หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

15 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Smart Hospital ระบบการบันทึก เวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD Paperless) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า การฝึกใช้งาน โปรแกรม และเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง พร้อมด้วย นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

8 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ และ วางพานพุ่ม ณ ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยนางอนงค์ สุขสุวานนท์ และนางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล ร่วมพิธี ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) สาขาการดูแลผู้ป่วย ระยะกลาง (Intermediate Care) งานผู้สูงอายุ งานสมุนไพรทางการแพทย์ และติดตามความก้าวหน้าประชุม วิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางมานิตา พรรณวดี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ้ายการพยาบาล รับมอบบริจาคถุงผ้าจำนวน 100 ถุง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกลุ่มจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุทัยธานี มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19 รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัยในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

24 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่รับมอบพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว จากนายแพทย์วิเชียร ภิยโยทัย มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID - 19 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

24 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คุณสมคิด แซ่โง้ว (โรงกลึงธนกรการช่าง) บริจาคเงินให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาววัชรวรรณ มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

24 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาคลินิกบริการด้านอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านแม่และเด็กของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดยจัดรูปแบบการจัดประชุม แบบ onsite จำนวน 60 คน และonline ผ่านระบบWebex จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่ 1 รับทราบถึงนโยบายการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อม การปฎิบัติงาน และระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์แพทย์ โดยมีนายแพทย์จิระ พัฒพงษ์ศักดิ์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับคณะกรรมการให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเมือง จังหวัดอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. อาจารย์แพทย์หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ นางปราณี ตรุณาวงศานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและแพทย์หญิงบูรณี เกิดศรี อายุรแพทย์โรคไต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

11 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2564 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน ในปี 2564 จังหวัดอุทัยธานีมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 คน สำหรับโรงพยาบาลอุทัยธานีมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ นางสาวพาณี วิรัชซกุล นางสุภัทรา สิงหสุรศักดิ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

3 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสมุนไพรไทย ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร(Herbal City)แบบบูรณาการ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน พัฒนาเมืองสมุนไพรอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค เกิดการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการนี้แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานีร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย พร้อมด้วย นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.พัชรา ชาติอุดมพันธ์ุ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พญ.สุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รวมถึงหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสักการะพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคลและศาลพระภูมิ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหมไทยและ โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และ ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วันปีใหม่ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และทีมส่งเสริม สนับสนุนพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ในโอกาสที่มาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเนื่องจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานีนำท่าน ผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วม บริจาคโลหิต ทำความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีให้การต้อนรับ ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

20 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ ผู้ช่วยหัวหน้า พยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการด่านใน นางสาววัฒนา สุระดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

18 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 มีคำขวัญในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คน มาร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การเดินทางอย่างปลอดภัย และป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ 10 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ 6 คน เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลอุทัยธานี แนวคิด การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลอุทัยธานีให้ประทับใจ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย

7 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดหนองสะแก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทำให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดหนองสะแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

6 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร ดร.อรทัย เขียวเจริญ จากสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบบริการสุขภาพ (สมสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นวิทยากรบรรยายหลักการและแนวคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการคำนวณต้นทุนของโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้เรียนรู้ คำนวณ เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลต้นทุนรายหน่วยและต้นทุนรวมของโรงพยาบาลจากการบริการได้สมเหตุผล และถูกต้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี

5 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31มีนาคม 2565เวลา 07.30 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึก พระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี และเเสดงความยินดีกับนางอรสา พุฒอินทนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน ด้วยความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และสร้างความสุขให้กับประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

31 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางไพรลิน นุ้ยปรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 6 รายการ มูลค่า 7,140,514 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น ห้าร้อยสิบสี่บาท) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยหนัก รองรับสถานการณ์โควิด 19 โรงพยาบาลอุทัยธานีโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งขอขอบพระคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างสูง

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. คุณขจิต พรพิบูลย์ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสุพัตรา พรพิบูลย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณ คุณขจิต พรพิบูลย์ เป็นอย่างสูง

28 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. คุณสุทัศศา พิมลวิชยากิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 266,999.00 บาท(สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจสุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางกรรณิกา กล้าวิกย์กรรม พยาบาลตรวจการ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยนายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้กำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการ ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

16 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพาณิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 2 เครื่องโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ รับมอบ ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีโรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการ เป็นอย่างสูง

16 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภธีร์อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 76,835 บาท(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล รับมอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในการบริจาคครั้งนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะบุคคลากร สหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างสูง

15 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ ที่ 13 มี.ค.65 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้รับอวัยวะ ไตและดวงตา 2 ข้าง จากผู้บริจาคชาย อายุ 58 ปี ภาวะสมองตาย ประสานการรับบริจาค ไตและดวงตาทีมผ่าตัดอวัยวะ จากโรงพยาบาลพระรามเก้ามาผ่าตัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์สุรชัยโชค ครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงจงรัก ขันวิลัยและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์อังกาบ มณีธวัช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางการแพทย์ สำหรับการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุมภิยโยทัย และตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุทัยธานี

11 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพไต เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ประเด็นรณรงค์ "เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลไต" กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงบูรณี เกิดศรี อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทีมสหสาขาวิชาชีพ กิจกรรมดั งกล่าวประกอบด้วย นิทรรศการ การแสดงอาหรสาธิต " กินอย่างไร ห่างไกลโรคไต"ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แนะนำบริการ และแจกเอกสารการดูแลส่งเสริมสุขภาพไต มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติ สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณงานผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

10 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนายกเหล่ากาชาด นางปิติมา รักพานิชมณี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมของดี วิถีสตรี เมืองอู่ไท" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ/คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบล/คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัย นำโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน และร่วมกิจกรรมเดินแบบ ชุด "ผ้าไทยใสให้สนุก" เพื่อการประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

10 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้ารับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ครั้งที่ 5 จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ซึ่งโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

10 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่านอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ และคณะกรรมการ ศาลเจ้ามอบเงินบริจาคจากงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานีปี 2564 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

10 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

4 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ โล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม G5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

4 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

2 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการนี้ นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ จากครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้รับอวัยวะ ไตทั้ง 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง จากผู้บริจาคชาย อายุ 55 ปี ประวัติ มีเลือดออกในสมองรุนแรงภาวะ สมองตาย ประสานการรับบริจาค ไตและดวงตา ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัด เก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนา บุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิต สำนึก ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับขี่รถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ในการนี้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานีี อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

22 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.15 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ COVID & HOME ISOLATION โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง แบบ HOME ISOLATION เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ ลดจำนวน การนอนเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ได้รับการติดตาม การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด จากบุคลากรสาธารณสุข ของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ COVID & HOME ISOLATION ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.15 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว-หวาน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และ พี่น้องประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญ เเบบวิถีใหม่(New normal )ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี “Kick off สร้างเกราะป้องกัน วัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ จังหวัดอุทัยธานี” รับนโยบายเร่งรัด รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และ ลดความรุนแรง และเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อทรงติดตาม ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จังหวัดอุทัยธานี โดยนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยจังหวัดมอบให้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะ ไตทั้ง 2 ข้าง จากผู้บริจาคชาย อายุ 44 ปี ประวัติ มีเลือดออกในสมองรุนแรง และ ภาวะสมองตาย โดย ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานีนายแพทย์สุรชัยโชค ครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

7 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมและนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด เลขานุการ โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมประชุมและร่วมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และร่วมสรุปผลการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรซิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วย นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายพรชัย หาญต๊ะ นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กวาด เช็ด ถู บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก และล้างถนนบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน โรงพยาบาลสะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (GREEN AND CLEAN HOSPITAL) ลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) สะดวกต่อการบริการประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมKick off ก้าวท้าใจ เมืองพระชนกจักรี Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีเปิดKick off บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) 5 กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก้าวท้าใจ Season 4 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงแรงงงานโดยแรงงานจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มอบธงก้าวท้าใจ Season 4 ให้ทุกเครือข่าย และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการทดสอบระบบลิฟท์ ร่วมกับ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมทดสอบระบบ การทำงานของลิฟท์ อาคารพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ และเข้าตรวจความพร้อมของอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารพระยาวิทุรธรรมพิเนตู,และหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โดยลิฟท์และอาคารทางเชื่อมนี้ จัดสร้างด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลอุทัยธานี และเงินสมทบโดยบริษัท เดลมาเอเลเวเตอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน และผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษและหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมและในอนาคตจะทำระบบเชื่อมไป หอผู้ป่วยพิเศษควรอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวก เชื่อมระหว่าง 3 อาคาร ต่อเนื่องกัน

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดมอบรถตู้ คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง 1 คัน ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี วัตถุประสงค์โรงพยาบาลอุทัยธานี จะนำรถตู้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาวรัตนา ตรีสุทธาชีพ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะ รับมอบ ณ บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณบริษัท โตโยด้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นอย่างสูง

24 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ชำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 มุ่งเน้นการตรวจราชการประเด็นคือ (1)โครงการพระราชดำริ (2)กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (3)ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (4)สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต (5)ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (6) Good governance โดยมีนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Webex เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการตรวจราชการ และนิเทศงาน รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายเเพทย์ สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงานณ โรงพยาบาลบ้านไร่ และตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานทำงานตรวจราชการ ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย พร้อมด้วยทีมตรวจราชการฯ ร่วมเก็บข้อมูลและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจราชการและ นิเทศงานฯ เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถสูงยิ่ง ในการทำสงครามยุทธหัตถี เอาชนะพระมหาอุปราชาของเมียนมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไขย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชุมพิชญ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พูดคุยรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติ แก่ผู้ป่วยโควิด - 19 ในขณะเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ผ่านระบบวีดิโอคอล ณ โรงพยาบาลสนามกองร้อยอาสา รักษาดินแดน อำเภอเมืองอุทัยธานี

14 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณีตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลอุทัยธานีที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมือง อุทัยธานีเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการ ในวันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวน 105 เตียง เพื่อรองรับ จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาด ระลอกใหม่ ใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 2565

11 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเรีอตรีสุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ อาจารย์กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เปรมสุริยา ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ ของสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

11 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานใน พิธีทำบุญครบรอบ 71 ปีและทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่าง ตามอัตลักษณ์ “ ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ” จากนั้น ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญปีใหม่ ได้เเก่ ข้าวสารมงคล และผ้านวมอบอุ่นให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีทุกคน โดยมี นพ. เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ชำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น และประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายมนต์ชัย อโนวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

27 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ " คนพิการร่วม นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่ หลังโควิด - 19 อย่างยั่งยืน" โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุเทศธรรมปรีชา รองเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี บรรยายธรรมในหัวข้อ " ฟังเทศน์ ฟังธรรม รู้เท่าทัน สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่" โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงาน ภาครัฐที่จ้างงานคนพิการ ในงานนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สมาคมคนพิการ จำนวน 300 คน ร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี

27 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาขาดจังหวัดอุทัยธานี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นางสาวอรุณี หล่อนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ท่านนายกเหล่ากาชาดได้พูดคุยให้กำลังใจกับญาติและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก พร้อมด้วยคณะ เข้านิเทศงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาววัฒนา สุระดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง และ หลวงพ่อท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวิโร ได้มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน ๕ เครื่อง ให้แก่ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดและโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม มีเจ้าภาพร่วมกันถวาย คุณนุขนาฎ ออศิริวิกรณ์และครอบครัว คุณพ่ออนันต์ รงครัตกุล และ บริษัทสกาลักค์ จำกัด โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

14 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นำพระสงฆ์ 89 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ จากนั้น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำส่วนราชการ และภาคเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงซนชาวไทยตลอดมา ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องหู (Telescope) เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และแพทย์หญิงอาลิสา ทับทอง แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลอุทัยธานีในการนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ครอบครัวบุญญเศรษฐ์ บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ศิริพร บุญญเศรษฐ์ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณครอบครัวบุญญเศรษฐ์เป็นอย่างสูง

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. คุณสุดาวรรณ ชินชูศักดิ์ และ คุณสุภาพร สุขสำราญ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณจินตนา พิริยโยธา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และมอบพัดลมจำนวน 8 ตัว ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ วัดใหม่จันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะไต และดวงตา จากผู้บริจาคหญิง อายุ ๔๕ ปี ประวัติ เส้นเลือดในสมองโป่งพองแตก ประสานการรับบริจาค ไต และดวงตาทีมผ่าตัดอวัยวะจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาผ่าตัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้นนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงนภา ตั้งจิตปรีดานนท์ ประสาทศัลยแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตา 2 ข้าง ให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อ ผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ได้รับการจัดสรรจากเงินทำบุญพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้น้อมถวาย ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง และขออำนวยพรให้คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง

1 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับพยาบาล 2 ท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล ร่วมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุยให้กำลังใจกับญาติและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้แพทย์ พยาบาลติดตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด

29 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต โดยมี นายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รอง ผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

29 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับพยาบาล 2 ท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และทางกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การดูแล ทั้งด้าน การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพร่างกาย เเละช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติงาน และใช้ชีวิตปกติ ได้โดยเร็ว

29 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประชุมเพื่อเร่งรัดการสร้างความมั่นใจในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาล ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ปฏิบัติตาม แนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด รณรงค์สร้างปัจจัยแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เอื้อต่อการควบคุมป้องกันโรคโคว๊ด 19 ทำความสะอาด อบโอโซน บริเวณ งานผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค ลิฟท์โดยสาร และบริเวณโรงอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ในการมารับบริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้รับอวัยวะ ตับ ไต และดวงตา จากผู้บริจาคชาย อายุ ๔๖ ปี ประวัติ โรคเลือดออกในสมองรุนแรงภาวะสมองตาย ประสานการรับบริจาค ตับ ไต และดวงตา ทีมผ่าตัดอวัยวะจากอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาผ่าตัดเก็บอวัยวะ ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้นนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาววรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางนรารัตน์ คำหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศิระ เพชรเจริญจริง นางสาวกนกพร ปากชำนิ นางอุไร ศรีทุมขันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษและ คณะอาจารย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ และบรรยายพิเศษ ให้กับหัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลรายงานการเงินและพัสดุเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ มอบหมายให้ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี โดยเน้นมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนทุกคนที่เดินทางเข้ามาสักการะ และเตรียมความพร้อมงานกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเคร่งครัดในมาตรการ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแพทย์หญิงปิยะวดี เทพรัตน์ ประธานกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกิจกรรม สำหรับในปีนี้สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนด ประเด็นรณรงค์คือ “การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะต้องเมื่อไร” กิจกรรมประกอบด้วย การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การคัดกรองภาวะเบาหวาน โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ และนิทรรศการอาหาร สาธิตกินอย่างไรห่างไกลโรคเบาหวาน โดยทีมสหสาขา วิชาชีพ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

12 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยรศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ นายแพทย์สมชาย ชินล้ำประเสริฐ นางสาวจักษณา ปัญญาชีวิน และเภสัญกรหญิงวิชชุนี พิตรากูล เข้าประเมิน กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey) โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของความร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดำเนินงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและ เตรียมรับการ Surveillance Survey ในอีก 1 ปี ข้างหน้า ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

8 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นพ. สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมณีสถิต กปิฎฐาราม พระอารามหลวงตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

8 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในฐานะผู้อำนวยการ แผนฉุกเฉิน (Incident Director) จัดซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (Table Top) ด้วยระบบการบัญชาการในเหตุการณ์ (Incident Command System) แก่ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ซึ่งมีทั้งทีมบัญชาการและทีมปฏิบัติการ ผู้ร่วมการซ้อมแผนอััคคี ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายพรชัย หาญต๊ะ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติการได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรก ที่พบเหตุ(ERT-ICS) มีผู้ฝึกซ้อมและผู้สังเกตุการณ์ รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายเเพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี และ เยี่ยม ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในชุมชน เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีในการนี้ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

21 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวนทั้งสิ้น 127 ทุน ประกอบด้วย พนักงานที่บุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 1 คน จำนวน 82 ทุน และพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน 2 คน จำนวน 45 ทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายพรชัย หาญต้ะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมภิยโญทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

19 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัวเรือน โดยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ้ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการรณรงค์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน ณ บริเวณอาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม"ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ " ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท พร้อมทั้งมอบของขวัญที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

15 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ แกงส้มผักรวมกุ้งสด และไข่ลูกเขย โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านประกาศถวายราชสดุดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการอัยการ ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดอุทัยธานี โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์กิตติชัย อุรุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปริ้นซ์อุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข็มที่ ๒ ให้กับประชาชน ๕ กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ๗0 ปีขึ้นไป(กลุ่มโรคเรื้อรัง) พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาสในขุมชนแออัด ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๕๒ ราย ณ มหาวิหาร ๑00 ปี พระราชพรหมยานวัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ในการรับบริจาคดวงตา 2 ข้าง จากผู้ป่วยภาวะเลือดออกในสมองรุนแรง และภาวะสมองตาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่รอรับการเปลี่ยนดวงตารายต่อไป โดยมี นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมรับบริจาค ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์และครอบครัวผู้บริจาคในการบริจาคอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2564​ เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี สดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลัย ถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก “องค์พระบิดา แห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสรัญญา ประสงค์ดี ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุข และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมพิธี ประธานในพิธีกล่าวสดุดี พระเกียรติคุณในวันดังกล่าวให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1,452 คน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

27 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ 17กันยายน. 2564เวลา 11.30 น. นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เดินทางไปส่ง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปรับตำเเหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด

27 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ กราบสักการะ พระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคล พระประธานโรงพยาบาลอุทัยธานี และร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรมณ วัดใหม่จันทราราม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เขี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ุ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เพื่อแสดงมุทิตาจิตเเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด หอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort Ward) ที่ปรับปรุงใหม่ จำนวนเตียง 18 เตียง โดยเปิดเป็นโซน หอผู้ป่วยหนัก จำนวน 12 เตียง สามารถใส่เครื่องช่วยหายใจ มีระบบควบคุมเครื่องช่วยหายใจแบบทางไกล สำหรับดูแลผู้ป่วยหนักโควิด-19 โดยเฉพาะ และเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลของออกซิเจนสูง (high flow) ซึ่งทำให้เพิ่มศักยภาพการบริการผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดอุทัยธานีได้มากขึ้น โดยมี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทย์และพยาบาล ร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยในรวม โรงพยาบาลอุทัยธานี

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐น. จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกรต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายบุญธรรม ทองวิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นางสรัญญา ประสงค์ดี ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาอุทัยธานีจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์มที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี พระราชทาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒,๕๐๐ คน (๕,๐๐๐ โด้ส) ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีให้บริการตามพระประสงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด เข็มที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับอำเภอเมืองอุทัยธานี มีเป้าหมายการฉีด จำนวน ๓๘๒ คน (๗๖๔ โด้ส) ณ หน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๑๕๒ คน และที่ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี เวลา ๑๓.๐๐ น. จำนวน ๒๒๘ คน ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน ๒ ราย

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๕ น. นางสาวปานัดฌา ไทยเศษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองอุทัยธานี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอุทัยธานีและกำลังพลจิตอาสาอำเภอเมืองอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 อำเภอเมืองอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาดพื้นด้วยผงซักฟอก เช็ดเก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดเต็นท์พักคอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมศูนย์บริการฉีดวัคซีนไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สะดวกต่อการบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว"โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วยนายแพทย์รัฐพล ตรีสุทธาชีพ นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์พชร พวงมลิวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงภัทรวดี ว่องการไถ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง นายแพทย์ชำนาญการ นางสิวลี พวงมณี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ นายสมโภชน์ ทรัพย์พร้อม นักรังสีการแพทย์ชำนาญ นางสาวสุชาดา พรอภิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอมรรัตน์ เสือเขียว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วิทยา เกียรติขจรฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาและบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงภัฒริยา เหล็กแดง ศัลยแพทย์ตกแต่ง มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว"โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางวิมล นิลประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอารีรัตน์ บุญนุช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓0 สิงหาคม - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ชุมชนเทศบาล ๑๕ ชุมชน จำนวน ๓๐คน ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมสนับสนุนข้าวกล่องและนม ให้กับบุคลากรทางแพทย์และผู้มาบริจาคโลหิต ประกอบด้วยข้าวหมกไก่ จำนวน ๓๐ กล่องและนมกล่อง UHT จำนวน ๑๕ ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด ๑๙ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ นางน้อมจิตต์ จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานีขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร โดยพระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุงและมูลนิธิไทยเศรษฐ์ โดย ส.ส.เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในการนี้ได้มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน ๔ เครื่อง ถังขยะสีแดง ๖๐ใบ เพื่อใช้คัดแยกประเภทของขยะ และเตียงสนาม ๒๐๐เตียง เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุทัยธานี พระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทฺโธ มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักในโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายโยธิน อำพิน รองสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี นางสาวศิรินาฏ ตินิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และคณะรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามชุมชน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔. น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง รับมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล ๑ ชุด ทั้งหมด เป็นจำนวน ๕ เครื่อง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยนายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (สจล) มอบให้กับทางวัดจันทาราม (ท่าซุง) แต่ทางวัดส่งมอบต่อให้แก่ทางโรงพยาบาลต่างๆที่ยังขาดแคลน เพื่อจะได้นำไปใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับ ๑ เครื่อง โดนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไขย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้แพทย์หญิง พัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามชุมชน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐น. วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ประธานฝ่ายสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะเจ้าหน้าที่ อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานกองร้อย อส. และภาคเอกขน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด ๑๙ โดยในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดจันทาราม ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกองร้อย อส. ช่วยจัดเตรียมเตียงนอน และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ห้องพัก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด ๑๙ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยจะเปิดเฟสแรกจำนวน ๑๒0 เตียง พร้อมเปิดให้บริการภายในสัปดาห์นี้ สำหรับโรงพยาบาลสนามชุมชนขนาด ๔00 เตียง วัดท่าซุงนี้ จะรองรับผู้ป่วยที่รักษาตัวจากโรงพยาบาลสนามกองร้อย อส. ครบ ๑๐วัน จากนั้นจะถูกส่งต่อมาพักรักษาตัวอีก ๔ วันจนครบ ๑๔ วัน และจะพักรักษาตัวต่อเนื่องในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อีก ๑๔ วันรวม ๑๘ วัน เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดจากเชื้อโควิด ๑๙ จนหายดี ก็จะกลับบ้าน กลับสู่ครอบครัวต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดอุทัยธานี มีผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดสะสม ๒๔๙ ราย ในเรือนจำ ๑๔๔ ราย และติดเชื้อจากนอกจังหวัดสะสมอีก ๑,๖๘๕ ราย ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ ๑,๑๔๖ ราย รักษาหายแล้ว ๑,๐๑๖ ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๖ ราย

23 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๒๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว"บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๔ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ ๒ คน พยาบาลวิชาชีพ ๒ คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ในนาม มูลนิธิไทยเศรษฐ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปนัดณา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี มอบเครื่อง เอ็กซเรย์ ดิจิตอล มูลค่า 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ปราถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกาญจนา อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๙ น. ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัด อุทัยธานี ประธานในพิธีมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุทัยธานี เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และผู้อํานวยการ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย อําเภอละ 900 ชุด มูลค่า ๑๓๗,๕๕๐ บาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด ๑๔ ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คําจันทร์ รองผู้อํานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกําลังใจให้ทีม “นักรบชุดขาว”โรงพยาบาลอุทัยธานี จํานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสกาวเดือน แกล้วเขตร์การ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และนางสาวสุกัญญา อินทโลหิต พนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกําลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบําบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงปู่สังวาลย์ ธมุมสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขามโนราห์ ได้มอบปัจจัยให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นค่าเครื่องฟอกไตเทียม ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐บาท และได้ยอดเงินผ้าป่าสมทบอุปกรณ์การแพทย์อีกจำนวน ๗<,๒๔๙ บาท รวมยอดเงินที่มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ทั้งสิ้น ๙๒๔,๒๔๙ บาท(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตศึกษา นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางสาวศิรินาฎ ตินิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดป่าเขามโนราห์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญและขอพระคุณกับทุกๆท่านเป็นอย่างสูง

4 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ครอบครัวงามสมจันทร์ บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เนื่องในพิธิฌาปนกิจศพ คุณแม่มารยาท งามสมจันทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดใหม่จันทราราม โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณ ครอบครัวงามสมจันทร์เป็นอย่างสูง

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีด้านบริการปฐมภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยกาฝ่ายการพยาบาล นายพลภัทร โตส้ม รองปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการตลาดเกษตร จำนวน 41 รายเพื่อสร้างความมั่+นใจให้กับประชาชนที่จะมาซื้อสินค้าในตลาดเกษตร ได้ปฏิบัติตัวตามแนวทาวิถีใหม่ ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลาดเกษตรจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว" บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวรักขณา วิมลมุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนวลพรรณ เหลืองแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2021 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 - 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นกำลังสมทบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานคร ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่านมนัญญา โทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินเดือน 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 340,680 บาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุทัยธานี ในการให้การดูแลรัษาผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกันนี้ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี มอบชุดเครื่องนอนและเครื่องวัดค่าออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้ารบริการปฐมภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการพยาบาล รับมอบ ณ บริเวณจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงสแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันมหากษัตรย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าหนวยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ นายแพทย์สุรัชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรามสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 7กรกฎาคม 2564เวลา 13.30น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนสยแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้ารทุติยภูมิและตติยภูมิ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยอำนวยการด้านการแพทยศาสตร์ศึกษา นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีรับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPP) พระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 6ชุด เพื่อใช้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทัยธานี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเชื้อเชิงรุก โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการสนับสนุน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 กับประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในตลาดเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณ ตลาดเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว" บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ ๒ คน พยาบาลวิชาชีพ ๕ คน เภสัชกร ๑ คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลัง สมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี

2 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดอุทัยธานี นางสุภาพร หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด อุทัยธานี พลตำรวจตรีสำราญ ปิยะวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด คณะข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริจาค เป็นอย่างสูง

2 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ตรวจ เอชไอวี (VCT Day)เพื่อเป็นการณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้และเข้าใจถึงสิทธิการเข้าสู่บริการตรวจและรักษา เน้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้า OPD โรงพยาบาลพยาบาลอุทัยธานี

2 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี” พร้อมด้วย นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โดยห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์นี้ใช้ สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด ๑๙ โดยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นวิธีมาตรฐาน สามารถตรวจพบเชื้อได้ในระยะแรกของโรค และมีความแม่นยำสูง ซึ่ง “ ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี” นี้ จะช่วยให้การส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยในจังหวัดอุทัยธานีทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการในการควบคุมโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณธนาคารเลือด ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา *๔๘.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เพื่อแสดงความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคุณูปการ ทั้งในด้านการปกครอง ศาสนา และการศึกษา โดยพระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ทำให้โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการ. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัด​อุทัยธานี​ โดย นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาล​เมือง​อุทัยธานี ทั้งนี้ เป็นวันแรกที่จังหวัด​อุทัยธานี​เริ่มฉีดวัคซีน​ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น. “. หมอพร้อม “. พร้อมกันทั้งจังหวัด​ โดยมีการเตรียมพร้อม​ในด้านสถานที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 9 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมให้บริการ มีระบบการเฝ้าติดตามอาการหลังฉีด โดยวันนี้เขตอำเภอ​เมืองอุทัยธานี มีประชาชนเข้ารับการฉีดเป็นจำนวน 600 คน และอำเภออื่นๆ เปิดฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้ง 8 อำเภอทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีตั้งเป้าให้ประชาชนร้อยละ 70 ได้ฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว. เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีกลับมาเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเร็วต่อไป

7 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ติดตามระบบ การกระจายวัคซีน การจองวัคซีน การเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการวัคซีนแก่ ประชาชน โดยมีนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งจะเริ่มฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ( Pre - admission Center) อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา นายทวีป สมัครการไถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทวศิน โพธิพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมส่งและให้กำลังใจกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อปฏิบัติภารกิจการคัดกรองและแยกระดับอาการเขียว เหลือง แดง ผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ที่ไม่มีเตียง และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปรักษาตามความเหมาะสม ในทีมประกอบไปด้วย แพทย์ ๑ คน พยาบาลวิชาชีพ ๘ คน

4 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูลทักษะปี ๑ พยาบาลจบใหม่และผู้ช่วยพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล แพทย์เพิ่มพูลทักษะ ๑๔ คนพยาบาลวิชาชีพ ๕ คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

2 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา และ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าว เนื่องจาก วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุทัยธานี พบผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 5 ราย (รายที่ 35-39) เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีการติดเชื้อในครอบครัว (คลัสเตอร์ผู้ค้าผักตลาดสำโรงเหนือ) ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ยืนยันติดเชื้อรายที่ 34 อ.ทัพทัน ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 34 – 39 พร้อมกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) รวมทั้งสิ้น 9 ราย เดินทางกลับภูมิลำเนา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงบ้านได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า เจ้าของแผงค้าที่ตลาดสำโรงเหนือ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 34 เริ่มมีอาการปวดเมื่อย เจ็บคอ จึงได้โทรประสาน รพ.ทัพทัน เพื่อขอตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษาตัวที่ ห้องแยกโรค รพ.ทัพทัน ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาพร้อมกัน เข้ารับการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) อำเภอหนองฉาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 18.00 น. ผลการตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 34) จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) ของผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 34 ที่เดินทางมาพร้อมกัน 8 ราย วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) 8 ราย เดินทางมาโรงพยาบาลทัพทัน เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) อำเภอทัพทัน จากนั้น เมื่อเวลา 17.30 น. ผลตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 35-39) และได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลทัพทัน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) 3 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรอการ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 แถลงข่าว ณห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คุณอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช และ คุณทรงเดช ศรีจันทร์อ่อน เป็นผู้แทน หจก. MTS คอนกรีต และ SCG​ HOME เจริญภัณฑ์​ นครสวรรค์ บริจาคตู้ตรวจเชื้อ​ (SWAB CABINET​ POSITIVE PRESSURE)​ เพื่อใช้เก็บตัวอย่างในผู้สัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ​1 ตู้ ราคา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ หอผู้ป่วยในรวม โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมในพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยพิธีเริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ถวาความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ หลังจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยคุณประทีป สุธีวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้มอบ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ และเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูง มูลค่ารวม 245,000 บาท คุณวิชัย ปั้นงาม และคุณศรีนวล ปั้นงาม มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูง มูลค่า 200,000 บาท คุณวุฒิชัย เจริญศรี (คุณตั้ม) เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ มูลค่า 48,150 บาทคุณณัฐพร วัฒนพานิช (ทีมงานคุณเล็กใจดี) มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ มูลค่า 48,150 บาท ทั้งนี้ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่ได้รับ รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 541,300 บาท

31 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.0๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์หญิงกรภัทร ระลึกฤเดช นายแพทย์ชำนาญการ และนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางป้องกันโควิด ๑๙ แก่ผู้ควบคุม และพนักงานก่อสร้าง บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (๑๙๘๔) จำกัด ที่ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๙ ชั้น และ อาคารจอดรถ ๕ ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๑๒0 คน ณ บริเวณ ชั้นที่ ๑ พื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถ

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐นาย สวมชุดจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนการป้องกันความขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในเรื่องการบริจาคโลหิต และการบริจาคอวัยวะ ณ ธนาคารโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในนามคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญในการบริจาคโลหิตครั้งนี้

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. บริษัทเดอเบลส์ สำนักงานใหญ่ นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมวิตามินซี ตราสปอนเซอร์ จำนวน 50 ลัง (1,200 กระป๋อง) มามอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงศานนท์ พยาบาลวิชาชีพ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้ โรงพยาบาลขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2654 เวลา 13.30 น. พระครูอุทิตศุภการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย คุณปภัสสร ตรีศิลาวัฒนธรรมจังหวัด คุณสราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมจคณะผู้บริหาร นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว ปันนำ้ใจให้โรงพยาบาล ภายใต้กิจกรรม "พลังบวร วัฒนธรรมปันใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ โควิด 19 โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์​จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ แพทย์​หญิง​สุพรรณีย์ คำจันทร์ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.คุณจรรยา โตวิวัฒน์ นำน้ำสตอเบอรี่ปั่น จำนวน 4 ถังใหญ่ (800 แก้ว) มามอบให้กับแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวรัตนา ตรีสุทธาชีพ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและคณะ รับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานีขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ท่านสุประดิษฐ์ จีนเสวก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ท่านฤมล ทาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นางชุติมา แต่งสิงห์ตรง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะ นำข้าวกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยมีนายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

28 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ให้สัมภาษณ์ต่อ สื่อมวลชน เชิญชวนชาวอุทัยธานี ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ โดยมีคำขวัญในการรณรงค์ “โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัย พร้อมใจฉีดวัคซีน๑๐๐ % ” ในการนี้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ สร้างความมั่นใจให้กับชาวอุทัยธานี ต่อสื่อมวลชนที่มา ทำข่าว ณ ห้องฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัท แพคโค ดิสทริค จำกัด และบริษัทแอล.เค.เอส.ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด นำเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to drink) จำนวน ๑๐๐ขวด และเครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป จำนวนลัง มามอบให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

24 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี มอบข้าวกล่องพร้อมขนม จำนวน ๕๐ชุด มซบให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวศิรินาฎ ตินิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

24 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๓ นายแพทย์สมเกียรติ ชำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ นางสาวปนิตา ธีรสฤษกลุ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ติดตามระบบการกระจายวัคซีน การจองวัคซีน การเตรียมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน และติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี แผนการฉีดวัคซีนรวมถึงสถานที่ทั้งในและนอกโรงพยาบาลที่จัดเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน มีความพร้อมเป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆเป็นอย่างมาก

21 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ. พระครูปลัดสมนึก สฺธมฺมถิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) ประธานสาธารณสงเคราะห์จังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี นำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 แพค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มามอบให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ป่วยและญาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ โควิด-19 สนองตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบ ณโรงพยาบาลอุทัยธานีในโอกาสนี้. โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการ ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างสูง

20 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายแพทย์​สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์จำนวน 8 คน โดยมีแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู นายแพทย์ศิริพงษ์ ปราณีสุทธิกุล นายแพทย์ชำนาญการ และคณะแพทย์ ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธ ที่​ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะ​แพท​ย์ พยาบาล​ และเจ้า​หน้าที่​โรงพยาบาล​อุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว" ตัวแทนบุคลากร​ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ ๒ ท่าน พยาบาลวิชาชีพ ๕ ท่าน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม กรุงเทพ​มหานคร​ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลัง​สมทบ​ให้กับทีมบุคลากร​ทางการแพทย์​ในพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเต็​มประสิทธิภาพ​ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี​

19 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์อำนาจ สุขรื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และ คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนายแพทย์สัญชัย เพชรกำแพง ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ที่งานวิสัญญีโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564​ ครอบครัวเหล่าฤชุพงศ์​ ​ มอบอาหารและขนมดังนี้ ข้าว จำนวน 300 กล่อง, ขนม จำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 25 โหล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีที่ปฏิบัติงาน ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด 19 ) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วยนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานี อาคารผู้ป่วยนอก ในการนี้ แพทย์​ พยาบาล​ และ​ คณะ​เจ้า​หน้าที่​โรงพยาบาล​อุทัยธานี​ขอ​ขอบพระคุณ​ผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

18 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. คุณสราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และครอบครัว มอบเงินบริจาค เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุวรรณ สงวนเผ่า จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรขัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบ ณ วัดใหม่จันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณปภาวิชญ์ บุษวะดี สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานี คุณสุขัน ปั้นงาม ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และ ผู้บริหาร บริษัททรัพย์มณี รีสอร์ท บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. คุณอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี และ คุณวราภรณ์ เหลืองบริบูรณ์ มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ใช้ในงานควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางสาวศิรินาฎ ตินิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม​2564 เวลา 14.00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดอุทัยธานีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-​19 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีเร่งรัดการเข้าจองวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาสให้จังหวัดอุทัยธานี ได้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) โดยประชาชนจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ขอให้ประชาชนเร่งรัดการจองและฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด​

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริษัทแลคตาซอยจำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง คั้นสดบรรจุกล่อง ยูเอชที ตร่า "ซัง ชัง" บรรจุ ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ หีบ (๓,๖๐๐ กล่อง) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารและเจ้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอบพระคุณบริษัทแลคตาซอยจำกัดเป็นอย่างสูง

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐น. คุณนิวัต อุณฑพันธุ์ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อชะมัด อุณฑพันธุ์ โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. บริษัทนิสสัน อุทัยธานี มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้ที่งานผู้ป่วยนอก โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารและเจ้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายเธียร เพ็ญประดับพร มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้แพทย์หญิงสุทัศวรรณ หมวกทองอายุรแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณผู้บริจาคและครอบครัวเป็นอย่างสูง

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม2564 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไป ในกา สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดไม่ให้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดสด สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีออกร่วมเดินรณรงค์ ในการสวมหน้ากากอนามัย 100% ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอุทัยธานีอย่างดียิ่ง ในการใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเต็มที่

6 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. คุณอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คุณหทัยรัตน์​ พานิชกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครอบครัวเหลืองบริบูรณ์ มอบเงินบริจาค จากงานสวดพระอภิธรรมและงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อประเสริฐ เหลืองบริบูรณ์ จำนวนเงิน 3,752,200 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านโรคไต. ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พญ. สุพรรณีย์ คำจันทร์ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ. รับมอบเงินบริจาค ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

3 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ ๒ พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ให้บริการด่านหน้า สำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี มีเป้าหมายฉีด ๒๓๐ คน (๔๖๐ dose ) คนละ ๒ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานีการฉีดวัคซีนไม่พบภาวะข้างเคียงรุนแรงใดๆ หลังการฉีดวัคซีน เข็มที่ 6 จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด - ๑๙

27 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ปฎิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด 19 ) โดยนายแพทย์​สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่า​ยการ​พยาบาล​ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ ณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานีขอบพระคุณท่าน นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างสูง

27 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์​ที่ 26 เมษายน 2564​ gracz บริษัท​บรรจุภัณฑ์​เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน)​ โดยนายแพทย์วีระฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์​ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์​ จาน ชาม จากเยื่อพืชธรรมชาติ​ให้โรงพยาบาล​อุทัยธานี​ เป็นบรรจุภัณฑ์​สำหรับ​ใช้ครั้งเดียว ไม่ใช้ซ้ำ วัสดุย่อยสลายได้ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ​โควิด-19 และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยนายแพทย์​สุรชัย ​โชค​ครรชิต​ไชย​ ผู้อ​ำ​นว​ยการ​โรงพยาบาล​อุทัยธานี​ มอบหมายนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากรเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล​อุทัยธานี​ ในการนี้ แพทย์​ พยาบาล​ และ​คณะ​เจ้า​หน้าที่​โรงพยาบาล​อุทัยธานี​ขอ​ขอบพระคุณ​ ผู้บริจาคเป็นอย่างสูง

27 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้ชาติไทย ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายใหนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

27 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ประชาชนถึงการเตรียมความพร้อม ด้านสาธารณสุข รับผู้ป่วย Covid - 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล สนาม ณ โรงพยาบาลสนาม กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุทัยธานีที่ 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี

22 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. โรงพยาบาลอุทัยธานี เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ล๊อตที่ ๒ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕'๖๔ รวมจำนวน ๘๖๐ คน โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาให้กำลังใจ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น นายสุประดิษฐ์ จีนเสวก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดุสิตช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง บริจาคโลหิต ทำความดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อวงการศาลยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารโลหิต กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

21 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย แพทย์​หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวศิรินาฎ ตินิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

19 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์​ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มอบให้นายกฤษดา ซัคเซส สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานี และ​ นางสาวอามาลีนา​ ซัคเซส ผู้เเทน นำผลิตภัณฑ์นมไทเดนมาร์ค มามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ปฎิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดย นายแพทย์​สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่า​ยการ​พยาบาล​ แพทย์​หญิง​สุพรรณี คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ รับมอบ ณ หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอบพระคุณท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นอย่างสูง

16 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น นายแพทย์​สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คุณน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อ​ำ​นว​ยการ​ฝ่าย​การพยาบาล เยี่ยมให้กำลังใจทีมเเพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลบ้านไร่ และร่วมประชุมกับทีม PHEOC อำเภอบ้านไร่ โดยมีนายอำเภอบ้านไร่เป็นประธาน โดยเน้นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อม ทีมสอบสวนโรค กรณีพบผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

16 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่​ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของทีมเเพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองฉาง ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด 19 ) ร่วมกับ นายแพทย์​สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คุณน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้​อำนว​ยการ​ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองฉาง โดยมี นายแพทย์​สุชิน คันศร ผู้อำนวยการ พร้อมหัวหน้าพยาบาล และทีมเเพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองฉาง ให้การต้อนรับ และรายงาน ความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้ได้ผลดีในจังหวัดต่อไป

16 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ให้บริการด่านหน้า กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี สำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี มีเป้าหมายฉีด ๒๓๐ คน (๔๖๐ dose ) คนละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี

6 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ลงตรวจพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ และความพร้อมในการ ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ แพทย์ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้บริการฝ่ายบริหาร นายแพทย์จิระ พัฒนศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

5 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และ เยี่ยมชมผลงานการฝึกอบรมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำริและการอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ สืบทอดต่อไป โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.0๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นำคณะผู้บริหารและทีมแพทย์พี่เลี้ยง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล นายแพทย์วิวรรรณ์ เชี่ยวศิลป์ และคณะ ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ บัณฑิตแพทย์ เพื่อนำผลมาปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตแพทย์ของแพทยสภา และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของ WFME (World Federation of Medical Education) ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม " ๑ จังหวัด ๑ การให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยคุ New Normaเ" กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" รับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕3๔ ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลอุทัยธานี นางศรีสุดา เถาเมืองใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชน และเครื่อข่ายจิตอาสาในจังหวัดอุทัยธานี ได้มีโอกาสทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา โดยการปลูกฝังจิตสำนึก ให้ทุกท่านได้รู้ถึงการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความเสียสละและได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต การรับบริจาคโลหิต ในช่วงนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นการทำความดีด้วยหัวใจของจิตอาสาในวันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน ด้วยความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และสร้างความสุขให้กับประชาชนหลังจากนั้นประกอบพิธี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กในชนบท ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน พิการ หรือด้อยโอกาส โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

31 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. คุณกาญจนา ไผ่ป่าน และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์อนวัช กลั่นการนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณผู้บริจาคและครอบครัวเป็นอย่างสูง

30 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค กิจกรรม "ออมทรัพย์ออมความดี" เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานีจำนวนเงิน 55,000 บาท จาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โดยนายศุภธีร์ อยู่วัฒนาในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

30 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง และคณะเดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการเร่งรัดติดตามค่าใช้จ่ายเงิน.งบประมาณของโรงพยาบาลอุทัยธานี และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบ