โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร.

21 พฤศจิกายน 2566

1700533985_mU-RLYe8QAzrLKa.jpg

วันที่14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  จังหวัดชัยนาท
โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัด
ชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานฝ่ายฆราวาส
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที่ 3 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท


รูปภาพ