โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2566

1676881276_n1CZBLB2odYVR1o.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี   มอบให้นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล ต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลัง ครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ทั้งนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยนายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้าน ครบทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ