โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการตรวจประเมิน การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

11 มกราคม 2565

 

                 วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเรีอตรีสุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ อาจารย์กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วย  ดร.สุชาติ เปรมสุริยา ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ ของสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ