โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีทำบุญ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรและพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีการประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานร่วมพิธี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี จำนวน 160 คน ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล ประธานคณะกรรมการ service plan สาขา Intermediate Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาดำรงชีวิตปกติ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราป่วย การตายและพิการของ ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล อุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ซึ่งโรงพยาบาลอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลร่วมสอน โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองห์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านพัฒนาบุคลากร) และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายอลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ และหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย วิทยากรโดย นายแพทย์ชิตภูมิ เชิญตระกูล นานแพทย์ชำนาญการกลุ่มงาน ศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะบุคลากรด้านการพยาบาล ในการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง