โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะวิกฤตทางสูติกรรม กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงจารุณี หาญสาริกิจ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะ บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เสริมความรู้เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติใหม่ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นายแพทย์เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์ สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคดวงตา 1 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์ เพศชาย อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและทีมรับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นที่ 3 อาคารพระชนกจักรี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้วายชนม์ กับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กล่าวรายงาน โดยแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการโดย นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้ สตรีกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หากพบความผิดปกติเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี บุคลากร สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสิ้น 11 ประเด็น ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง สรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานใน พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ประธานใน พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ทันตแพทย์ สมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง