โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับบริจาค ดวงตา 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์หญิง อายุ 67 ปี ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ประสานขอรับบริจาคดวงตาจากครอบครัวผู้วายชนม์ ในการนี้เเพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและทีมรับบริจาคอวัยวะ มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญกับผู้วายชนม์และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2567 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรัดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำ ทางศาสนาวาระพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมระบบการดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 ก.พ.67 วันแห่งความรัก และ โอบอุ้มสังคมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งมอบความรักความห่วงใยให้กับผู้รับบริการ ในรูปแบบ "ตู้เติมรัก...ปันสุข ผู้รับหยิบได้...ผู้ให้อยากแบ่งปัน" เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Care D Plus ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานโดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย กิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติไทย การประกาศปกป้องสถาบัน เดินขบวนไปยังบริเวณหน้าบ้าน 905 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2567 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในประเด็น บูรณาการการแพทย์ปฐมภูมิและการพัฒนา รพช.แม่ข่าย มะเร็งครบวงจร และดิจิทัลสุขภาพ ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย และห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง