โรงพยาบาลอุทัยธานี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ กับพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดอุทัยธานี

29 พฤศจิกายน 2564

                   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับพยาบาล 2 ท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ นายไพโรจน์  พบประเสริฐ  รอง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และทางกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การดูแล  ทั้งด้าน การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพร่างกาย เเละช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติงาน และใช้ชีวิตปกติ ได้โดยเร็ว


รูปภาพ