โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้เข้าร่วม “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU Community ประกวด Best practice RDU Community และประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 3”

25 กันยายน 2566

 1695629772_-PpEFx638DqfB6m.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
เป็นประธาน งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU Community ประกวด Best practice RDU 
Community และประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 3
โดยมีนายดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ตรวจมอบ
โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานคณะอนุกรรมพัฒนาการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 3  เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์


รูปภาพ