โรงพยาบาลอุทัยธานี

เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567

1716197997_e-CmogpUe5EKPrn.jpg

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุธิดา แผ่วัฒนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ได้รับความกรุณาจากอาจารย์นายแพทย์บริรักษ์ เจริญศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 230 คน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ