โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ประจำปีงบประมาณ 2565

5 เมษายน 2565

                      วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร ดร.อรทัย เขียวเจริญ จากสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบบริการสุขภาพ (สมสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นวิทยากรบรรยายหลักการและแนวคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการคำนวณต้นทุนของโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้เรียนรู้ คำนวณ เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลต้นทุนรายหน่วยและต้นทุนรวมของโรงพยาบาลจากการบริการได้สมเหตุผล และถูกต้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ