โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

5 เมษายน 2566

1680664565_SM6HZhwt5zFLNCp.jpg

                วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์  พบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ  ได้รับความกรุณาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยอาจารย์สละ  กสิวัตร์  กองวิศวกรรมการแพทย์ และจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยอาจารย์สมคิด  กลิ่นชะเอม นายช่างเทคนิคอาวุโสและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลังครอบคลุมทั้ง  9  ด้าน ทั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับคัดเลือกเข้ารับการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ  นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม  ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้านครอบคลุมทั้ง  9  ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ