โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

25 กันยายน 2566

1695627334_0Y3X8aObhZgI9K_.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์
และคุณปัทมาภรณ์ กฤษณพันธุ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย
นอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนา
บุญให้คณะผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ