โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหาดทะนง

24 กรกฎาคม 2566

1690181778_YLUJKG7cbZ9EJtV.jpg

            วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรม แพทย์แผนจีน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารสร้างเสริม สุขภาพกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลหาดทะนง อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ