โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมออกหน่วย พอ.สว. ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

6 กุมภาพันธ์ 2566

1675649105_TrvwB0e9qucC_TG.jpg

            วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา  บริการทันตกรรม  แพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านร่องตาที อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ