โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมโครงการ "เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก"

25 กันยายน 2566

1695627047_mLAfXla-SMxntzc.jpgวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเด็กปฐมวัยคิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธี แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รวม 91 คน รูปแบบการเรียนรู้แบ่งเป็นฐาน จำนวน 6 ฐาน สำหรับฐานที่ 4 เรื่อง "สุขภาพลูกรัก" วิทยากรประจำฐานได้แก่บุคลากรจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงณัฐพร  โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม อำนวยการให้ นส.สวลี หาญอยู่คุ้มและ นส.วราภรณ์ เพชรทิม ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรประจำฐาน  ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ