โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก พระบัญชา ปริปุณโณ มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

20 มิถุนายน 2566

1687244487_iZ4ayr1yhcb6x6C.jpg

 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พระบัญชา  ปริปุณโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัดโดย ผอ.รัตนชัย  ศรีโกมล ประธานกรรมการฯและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 412,169.20 บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา  นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

   ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

 


รูปภาพ