โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

31 ตุลาคม 2566

 

 

 

1698718756__R578JGFyyUc4XP.jpg

 

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาล จนได้รับการยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็น "พระมารดาแห่งวงการพยาบาลของไทย" กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นและประชุมวิชาการเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล" โดยอาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้านการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ