โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

17 มิถุนายน 2565

1655447371_3RJlbMUhMYjxzZK.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงพุทธพร โตวิวัฒน์ รองประธาน คณะกรรมการสื่อสารองค์กร ในปี 2565 มีประเด็นรณรงค์ “บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องบุหรี่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณงาน ผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ