โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2566

1700814050_LVuu_fv6e9oCqQ7.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 - 6 เมษายน 2567 จำนวน 5 รายวิชาได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ  ในการนี้แพทย์หญิงนวพร เศรษฐไพศาล แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ พร้อมด้วยแพทย์พี่เลี้ยงสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ