โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับการนิเทศงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 ธันวาคม 2564

                               วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก พร้อมด้วยคณะ เข้านิเทศงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาววัฒนา สุระดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ