โรงพยาบาลอุทัยธานี

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจตารางคลินิกตรวจโรค
#คลินิกช่วงเช้าช่วงบ่ายนอกเวลาหมายเหตุ
1SMC จักษุจอประสาทตาวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,
2SMC รังสีวินิจฉัยวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
3SMC ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์วันพฤหัสบดี,
4SMC สูติ-นรีเวชกรรมวันจันทร์, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
5SMC อายุรกรรมวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
6SMC โสต ศอ นาสิกวันจันทร์,
7กัญชาทางการแพทย์วันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,
8กายภาพบำบัดวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี | วันศุกร์,
9กุมารเวชกรรมวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
10คลินิกการตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัยวันพฤหัสบดี |
11คลินิกความรู้โรงเรียนพ่อแม่วันพฤหัสบดี,
12คลินิกตรวจการได้ยินเด็กวันศุกร์,
13คลินิกฝากครรภ์ความเสี่ยงสูงและ MFMวันพุธ,
14คลินิกส่งเสริมการมีบุตรวันพฤหัสบดี,
15คลินิกอายุรกรรม(เฉพาะผู้ป่วยนัด)วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
16จักษุวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
17จิตเวชทั่วไปวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี |
18จิตเวชผู้สูงอายุวันพฤหัสบดี |
19จิตเวชเด็กวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3, เฉพาะสัปดาห์ที่ 5,
20ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate Care Clinic )วันอังคาร,
21ตรวจสุขภาพวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี | วันศุกร์,
22ทันตกรรมวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
23นรีเวชกรรมวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์,
24ประคับประคองวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
25วัณโรควันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3, เฉพาะสัปดาห์ที่ 5,
26ศัลยกรรมกระดูกและข้อวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
27ศัลยกรรมตกแต่งวันจันทร์,
28ศัลยกรรมทั่วไปวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
29ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะวันพุธ, วันศุกร์, วันพุธ, วันศุกร์,
30ศัลยกรรมประสาทวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี |
31สุขภาพเด็กดีวันอังคาร, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
32สูติกรรมฝากครรภ์(มีนัด)วันจันทร์, วันศุกร์,
33สูติกรรมฝากครรภ์(รายใหม่)วันอังคาร,
34อายุรกรรม COPDวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,
35อายุรกรรม NCDวันอังคาร, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, เฉพาะสัปดาห์ที่ 3,
36อายุรกรรม Warfarinวันศุกร์,
37อายุรกรรมทั่วไปวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
38อายุรกรรมระบบประสาทวันพุธ,
39อายุรกรรมโรคหัวใจวันจันทร์, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,
40อายุรกรรมโรคหัวใจวันจันทร์, วันศุกร์,
41อายุรกรรมโรคไตวันอังคาร,
42อายุรกรรมโรคไต CKDวันพฤหัสบดี |
43เด็ก Asthmaวันพุธ, เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,
44เด็ก High Riskวันอังคาร,
45เพื่อลูกรักวันจันทร์, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,
46เวชศาสตร์ฟื้นฟูวันจันทร์, วันพฤหัสบดี,
47แพทย์แผนไทยวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี | วันศุกร์,
48โรคทั่วไปวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี | วันศุกร์,
49โรคทางเดินหายใจวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี | วันศุกร์,
50โรคหลอดเลือดสมองวันจันทร์,
51โรงเรียนพ่อแม่วันพฤหัสบดี,
52โสต ศอ นาสิกวันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์,
ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ
#คลินิกวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
1SMC จักษุจอประสาทตาพญ.ธาราวดี ชวรุ่ง,
2SMC รังสีวินิจฉัยแพทย์หญิงศิริวรรณ นพคุณ,
3SMC ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์นพ.วิทวัฒน์ บุญอ้อย,
4SMC สูติ-นรีเวชกรรมนพ.เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์,
5SMC อายุรกรรมแพทย์หญิงเกสรา วิเชียรสรรค์,
6SMC โสต ศอ นาสิกแพทย์หญิงทิพย์กมล ปราชญ์สุชนัย,
7กัญชาทางการแพทย์หมุนเวียน
8กายภาพบำบัดหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
9กุมารเวชกรรมพญ.สุพจนา แสงวิสิทธิ์, พญ.นวพร เศรษฐไพศาล, พญ.สุธิดา แผ่วัฒนากุล, นพ.อำนาจ สุขรื่น, หมุนเวียน
10คลินิกการตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัยนพ.คณินณ์ เศรษฐไพศาล, นพ.อภิลักษณ์ เวศานนทเวช,
11คลินิกความรู้โรงเรียนพ่อแม่หมุนเวียน
12คลินิกตรวจการได้ยินเด็กหมุนเวียน
13คลินิกฝากครรภ์ความเสี่ยงสูงและ MFMหมุนเวียน
14คลินิกส่งเสริมการมีบุตรหมุนเวียน
15คลินิกอายุรกรรม(เฉพาะผู้ป่วยนัด), นพ.เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล, พญ.ปิยะวดี เทพรัตน์, นพ.จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์, พญ.สุทัศวรรณ หมวกทอง,
16จักษุพญ.ศิวพร ภวสุปรีย์, พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง, พญ.ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, พญ.ศิวพร ภวสุปรีย์, พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง, พญ.ศิวพร ภวสุปรีย์, พญ.ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง,
17จิตเวชทั่วไปนพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์, พญ.ปนัดดา ศรีวิชิต, นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์, พญ.ปนัดดา ศรีวิชิต,
18จิตเวชผู้สูงอายุพญ.ปนัดดา ศรีวิชิต,
19จิตเวชเด็กพญ.ปนัดดา ศรีวิชิต,
20ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate Care Clinic )หมุนเวียน
21ตรวจสุขภาพหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
22ทันตกรรมหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
23นรีเวชกรรมพญ.จารุณี หาญสาริกิจ, พญ.พุทธพร โตวิวัฒน์, นพ.เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์, พญ.สุพรรณีย์ คำจันทร์,
24ประคับประคองหมุนเวียน
25วัณโรคหมุนเวียน
26ศัลยกรรมกระดูกและข้อหมุนเวียนนพ.อนวัช กลั่นการนา, นพ.รัฐพล ตรีสุธาชีพ, นพ.วิทวัฒน์ บุญอ้อย, นพ.พรธรรม ชูศักดิ์,
27ศัลยกรรมตกแต่งหมุนเวียน
28ศัลยกรรมทั่วไปหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนพญ.อัจฉรีย์ เสรีศิริวัฒนา, หมุนเวียน
29ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์, นพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์,
30ศัลยกรรมประสาทพญ.นภา ตั้งจิตปรีดานนท์, นพ.พิชญ์เยนทร์ อุดม,
31สุขภาพเด็กดีพญ.นวพร เศรษฐไพศาล,
32สูติกรรมฝากครรภ์(มีนัด)หมุนเวียนหมุนเวียน
33สูติกรรมฝากครรภ์(รายใหม่)หมุนเวียน
34อายุรกรรม COPDหมุนเวียน
35อายุรกรรม NCDหมุนเวียน
36อายุรกรรม Warfarinหมุนเวียน
37อายุรกรรมทั่วไปหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
38อายุรกรรมระบบประสาทนพ.อภิลักษณ์ เวศานนทเวช,
39อายุรกรรมโรคหัวใจหมุนเวียน
40อายุรกรรมโรคหัวใจหมุนเวียนหมุนเวียน
41อายุรกรรมโรคไตพญ.บูรณี เกิดศรี,
42อายุรกรรมโรคไต CKDหมุนเวียน
43เด็ก Asthmaหมุนเวียน
44เด็ก High Riskหมุนเวียน
45เพื่อลูกรักหมุนเวียน
46เวชศาสตร์ฟื้นฟูนพ.คณินณ์ เศรษฐไพศาล, นพ.คณินณ์ เศรษฐไพศาล,
47แพทย์แผนไทยหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
48โรคทั่วไปหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
49โรคทางเดินหายใจหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียน
50โรคหลอดเลือดสมองนพ.อภิลักษณ์ เวศานนทเวช,
51โรงเรียนพ่อแม่หมุนเวียน
52โสต ศอ นาสิก, , พญ.อาลิสา ทับทอง, พญ.อาลิสา ทับทอง,