โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยชมรมส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลคุณธรรมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร ตามอัตลักษณ์ “ ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ ” ประจำปี 2564

15 ตุลาคม 2564

          วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม"ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ " ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท พร้อมทั้งมอบของขวัญที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ