โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรม เชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ปีงบประมาณ 2566

23 สิงหาคม 2566

1692761469_KffsS0OgLkyLFeQ.jpg

             วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) วิทยากรโดย แพทย์หญิงภัทราวดี ว่องการไถ นายเเพทย์ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะบุคลากรด้านการพยาบาล ในการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ