โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รณรงค์ กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ วันพยาบาลแห่งชาติ

18 ตุลาคม 2564

              วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในการรณรงค์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางปราณี ตรุณาวงษานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน ณ บริเวณอาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด  


รูปภาพ