โรงพยาบาลอุทัยธานี

รงพยาบาลอุทัยธานี จัดบริการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน

9 พฤศจิกายน 2566

1699514467_6qitB36DpunrsQ-.jpg

   ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันดูแลประคับประคองสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เนื่องในสัปดาห์การดูแลผู้ป่วยประคับประคองสากล นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดบริการเชิงรุก นำทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในชุมชน ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566  ในสัปดาห์ดังกล่าว มีผู้ป่วยในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ได้รับการดูแลจำนวน 20 ราย


รูปภาพ