โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตา จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 15 ลัง

6 กุมภาพันธ์ 2566

1675649258_swnUkC4iYq_I4p8.jpg

            วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  พร้อมด้วย แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 15 ลัง จากคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาค ประกอบด้วย นายแพทย์เชาว์ แพทย์หญิงชลิดา สุระดม นายแพทย์รัฐพล ตรีสุทธาชีพ แพทย์หญิงสุพจนา แสงวิสิทธิ์ นายแพทย์ศิริพงษ์  ปราณีสิทธิกุล แพทย์หญิงนิภาพร นิรัติศัย และนางปิยฉัตร ปราณีสุทธิกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเกื้อกูล  ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี  ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  ตลอดไป


รูปภาพ