โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการตรวจเยี่ยม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 มิถุนายน 2566

1686302195_Uaglwh-YO65iz7M.jpg

             วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ Cup เมืองอุทัยธานีและสรุปผลการตรวจ ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นตรวจราชการ ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ  เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ