โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

1 สิงหาคม 2565

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2565  โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานสาขาฯ  กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์  ในการนี้มีโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพที่ 3 ทั้งหมด 54 แห่งบุคลากร จำนวน 108 คน เข้ารับการอบรม


รูปภาพ