โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ "ระดับดี" ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7 ธันวาคม 2565

            วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕" ระดับดี " ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘· พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕ㆍ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 


รูปภาพ