โรงพยาบาลอุทัยธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณ 7,140,514 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี

29 มีนาคม 2565

           วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางไพรลิน นุ้ยปรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 6 รายการ มูลค่า 7,140,514 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น ห้าร้อยสิบสี่บาท) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยหนัก รองรับสถานการณ์โควิด 19 โรงพยาบาลอุทัยธานีโดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งขอขอบพระคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างสูง


รูปภาพ