โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565

3 ตุลาคม 2565

                    วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต  ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาและให้กำลังใจแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จนครบวาระเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ 2565   จำนวน 15 ท่าน  โดยมีอดีตผู้อำนวยการ นายแพทย์อรุณ  แต่งสิงห์ตรงและนายแพทย์เกษตร  อมันตกุล ให้เกียรติมาร่วมพิธี  พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร  แพทย์  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าหอผู้ป่วย  ร่วมพิธี  กิจกรรม  ประกอบด้วย  พิธีถวายสักการะ พระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคล  พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลอุทัยธานี และ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแสดงมุทิตาจิต  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

 


รูปภาพ