โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผอ.รพ.อุทัยธานี ร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักภาพผู้บริหาร รพศ./รพท.

21 พฤศจิกายน 2566

1700533664_sOCtr2hXE7vNQ_c.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปีงบประมาณ 2567 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กับทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข" กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


รูปภาพ