โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

19 มกราคม 2565

           วันอังคารที่  18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานทำงานตรวจราชการ ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย พร้อมด้วยทีมตรวจราชการฯ ร่วมเก็บข้อมูลและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจราชการและ นิเทศงานฯ เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ