โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

17 กรกฎาคม 2566

1689559923_VBTlgXAmrzlZFwB.jpg

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) กล่าวรายงานโดย นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ลดอัตราป่วย ลดอัตราเสียชีวิต และผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ