โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน งานด้านต่างๆ และมีการรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติบัตรรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

19 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) กล่าวรายงานโดย นายทวีป สมัครการไถ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแล ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การค้นหาคัดกรองผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การรับบริจาคอวัยวะ บริการทันตกรรม ตรวจรักษาโดยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน รวมทั้งให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย และมอบชุดยาพระราชทานให้แก่ประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และบุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้บริการฝังยาคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 กล่าวรายงานโดย ดร.วันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำ ป้องกัน การคุมกำเนิดปลอดภัย และบริการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำด้วยการฝังยาคุมกำเนิด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU Community และประกวด Best practice RDU Community ประจำปี 2567 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและผู้เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น.นายฐวิช แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน รับการเยี่ยมนิเทศก์ แนวทางการจัดบริการหน่วยบริการสุขภาพผู้เดินทางและการท่องเที่ยว โดยได้รับความกรุณาจาก ดร.นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมนิเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพผู้เดินทาง ตามภารกิจการจัดตั้งหรือยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงกรภัทร์ ระลึกฤาเดช นายแพทย์ชำนาญการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับการเยี่ยมนิเทศก์ ณ ห้องประชุมชมพูสิริน ชั้นลอย อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ จัดบริการเชิงรุกสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9 เดือน - 5 ปี ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลเด็ก ตรวจประเมินตามคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยตามช่วงอายุ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ดังกล่าว มีเด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 13 คน

18 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.45 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พร้อมด้วยนายศรณ์จักชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานและเลขาคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทั้ง 10 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากบริษัท สหนำชัย จำกัด พร้อมด้วยคุณวิไลรัตน์ จินดาวุฒิกุล บริจาคเงินจำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องพิเศษ ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ ห้องประชุมภักดีภูมินทร์ ชั้นที่ 8 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดอุทัยธานี รวม 2 แห่ง คือสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐารามและในเวลาเดียวกัน นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตักน้ำ จากปากคลองขุมทรัพย์ แม่น้ำสะแกกรัง เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้ นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี รวม 5 คน ร่วมพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมอนามัยแม่และเด็ก ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับสมาชิกชมรมนมแม่และอาสาสมัคร สาธารณสุข สร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน วิทยากรโดย แพทย์หญิงพุทธพร โตวิวัฒน์ นายเเพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ MCH Board เครือข่ายเมืองอุทัยธานี คณะกรรมการชมรมนมแม่และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดบริการเชิงรุก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2567 โดยจัดบริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนในชุมชน มีความครอบคลุมตามวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 783 ราย

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิต ในครรภ์มารดาก่อนกำหนด จำนวน 12 ศพ โดยบิดา มารดา ที่ยังไม่พร้อมในการจัดการ ได้มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดพิธี แทน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ คณะกรรมการโรงพยาบาล คุณธรรม โดยนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม บิดา มารดา และญาติพี่น้องทารก ผู้เสียชีวิต ร่วมพิธี ณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาล อุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคปัจจัยในการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งกลุ่มแกนนำสุขภาพมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตลอด จนมีทักษะในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถเฝ้าระวังสุขภาพและจัดการสุขภาพได้ กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วิทยากรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี นเรศ สุศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองอุทัยธานี นายอัษฎา ทองสวน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มแกนนำสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) โดยพระครูใบฎีกาไพบูลย์ สุธมมฐิติญาโณ มอบเครื่องอัฐบริขาร เพื่อใช้ในการดูแล พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 30 ชุด ร่วมด้วยสวนเกษตรวัดท่าซุงและโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา มอบแตงโม 700 กิโลกรัมและมะละกอ 200 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารผู้ป่วย ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูง

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการ ของโรงพยาบาล ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ณ ชั้นที่ 8 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ตรุณาวงษานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการอนามัย เด็กวัยเรียน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงวรัญรดา โรจนาบุตร นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน วิทยากรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 3 เทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคดวงตาทั้ง 2 ข้างให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์ เพศชาย อายุ 32 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยทีมบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นที่ 3 อาคารพระชนกจักรี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้วายชนม์ กับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก "ครอบครัว บุญอาจ" โดยนายแพทย์จอง บุญอาจ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)และพัดลม จำนวน 10 ตัว ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่จำรอง บุญอาจ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น รองผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ครอบครัวผู้บริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชน ร่วมขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 144 ธง ไปตามเส้นทางที่กำหนด จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ไปยังลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นำบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 5 คน ร่วมพิธี

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี การประชุมประกอบด้วยคณะต่างๆ รวม 10 คณะ ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ประดับตกแต่ง ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ฝ่ายจัดทำใบประกาศและของที่ระลึก ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายรับบริจาคจัดหาทุน ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร โดยให้ประธานหรือเลขานุการแต่ละคณะนำเสนอความก้าวหน้า ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข แติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานต่างๆ และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะกิจกรรมประกวดตั้งชื่อห้องประชุมและออกแบบตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะวิกฤตทางสูติกรรม กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงจารุณี หาญสาริกิจ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะ บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เสริมความรู้เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติใหม่ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นายแพทย์เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์ สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคดวงตา 1 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์ เพศชาย อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและทีมรับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นที่ 3 อาคารพระชนกจักรี ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้วายชนม์ กับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กล่าวรายงาน โดยแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการโดย นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้ สตรีกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หากพบความผิดปกติเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี บุคลากร สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสิ้น 11 ประเด็น ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง สรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานใน พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ประธานใน พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ทันตแพทย์ สมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกตรวจสุขภาพการนอน โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติ จากการนอนหลับ โดยเฉพาะภาวะนอนกรน รวมทั้งลดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผู้ร่วมพิธีประกอบ ด้วยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนาวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก และหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ณ บริเวณหน้าตึกราชอุทัยกวี(สงฆ์อาพาธ) โรงพยาบาลอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ทีมเยี่ยมประเมินมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จากสำนักอนามัย เจริญพันธุ์และศูนย์อนามัยที่ 3 นำโดยอาจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์ด็อกเตอร์พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ อาจารย์แพทย์หญิงเกศิณี หล่อนิมิตรดี หัวหน้าทีมเยี่ยมประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ ขับเคลื่อน การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและทีมสุขภาพ ภาคีเครือข่าย รับการเยี่ยมประเมิน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในชื่อกิจกรรม "พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2567 และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ทรงอุทิศ ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 21 ตุลาคม 2567 โดยเชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ พร้อมด้วยนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศาล ทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิและบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รวม 5 คน ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานต่างๆ ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้รับความเมตตาจากพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมพิธี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสุภาวดี จันทร์สงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานปฐมภูมิรวม 4 คน ร่วมพิธี ณ วัดหนองกระดี่(เก่า) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล(เพื่อนช่วยเพื่อนผ่าน NQA) ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณภาพบริการพยาบาลของโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นสู่การบริการเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ด็อกเตอร์ นาตยา คำสว่าง รองหัวหน้าพยาบาล 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและคณะ เป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย รองหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพผู้สนใจ จากโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชน เครือข่าย จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา ลูกศิษย์ของพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มอบโลงศพ จำนวน 10 โลง เพื่อสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ให้อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและนายสิทธิโชค ว่องวิกการ นิติกรชำนาญการ รับมอบ ณ อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ ด้วยความเคารพและขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับความกรุณาจากแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประธานและเลขานุการ Service Plan จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น - 12.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวปวีณา บัวตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมด้วยนายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี โดยนายสุพัฒน์ วงษ์ธัญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพจากการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ มีผู้รับบริการ จำนวน 50 ราย ณ บริษัทพรพิบูลย์ จำกัด ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP XE PCU สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่ 10 ดิจิทัลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นประเด็น 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว ดิจิทัลไอดียืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอัจฉริยะ คิวออนไลน์ คลังข้อมูลสุขภาพ วิทยากรโดยอาจารย์สายฝน จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ระยะเวลาการประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุธิดา แผ่วัฒนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ได้รับความกรุณาจากอาจารย์นายแพทย์บริรักษ์ เจริญศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 230 คน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประกอบด้วยคณะต่างๆ รวม 10 คณะ ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ประดับตกแต่ง ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ฝ่ายจัดทำใบประกาศและของที่ระลึก ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายรับบริจาคจัดหาทุน ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร โดยให้ประธานหรือเลขานุการแต่ละคณะนำเสนอความก้าวหน้า คณะละ 5-10 นาที ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กล่าวต้อนรับโดย นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชน มีคลินิกให้บริการรวม 16 คลินิก ในการแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฯ ณ โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับบริจาคอวัยวะ และดวงตา ให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์ หญิง อายุ 41 ปี เสียชีวิตจากมีภาวะ โรคเลือดออกในสมอง โดยได้รับบริจาคอวัยวะคือ ไตสองข้าง เส้นเลือดดำที่อุ้งเชิงกราน และดวงตาสองข้าง ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้แทนจากเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี และทีมรับบริจาคอวัยวะ มอบเกียรติบัตรและพวงหรีด เคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ ห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญกับผู้วายชนม์และครอบครัว กับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.15 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.40 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการมอบเงิน ที่ผู้ประกอบกิจการ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับมอบ ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและผู้บริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณ นางสุทธดา สิงห์ท้วม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่นำผู้บริจาคโลหิตร่วมกิจกรรม "รวมพลังวันแรงงาน ต่อต้านยาเสพติด จิตสาธารณกุศล" ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 191 ราย ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรและธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและผู้บริจาคโลหิต จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังวันแรงงาน ต่อต้านยาเสพติด จิตสาธารณกุศล" กล่าวรายงานโดย นางสุทธดา สิงห์ท้วม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับโดย แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การสมทบทุนบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับแรงงานไทยในอนาคต นิทรรศการและการแสดงสินค้าราคาถูก ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านต่างๆ ก่อนวาระการประชุม มีกิจกรรมแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ "เมืองโอ่งเกมส์" ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ สุขภาพ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

นที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก วัดใหม่จันทราราม มอบตู้กดน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รับมอบ ณ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

ันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรัดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคาร เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประกอบพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและกอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมือง กิจกรรมประกอบด้วย วางพวงมาลาถวายสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยนายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ เหล่ากาชาดและประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ ทันตแพทย์สมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และบุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม ร่วมประกอบพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. จังหวัดอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชอุทัยกวี(พุฒ สุทัตโต)และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส พระบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณแก่วัด ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้เภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ นางสาวฐานิตา แจ้งชัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ที่มาร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและผู้บริจาคโลหิต จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันล้ำค่าของคนไทย เสริมสร้างความสามัคคี แสดงความกตัญญูกตเวที ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยได้รับ ความกรุณาจาก นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อดีตคณะผู้บริหารอาวุโสโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย วางพวงมาลัยถวายสักการะ พระรูปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี) กล่าวคำอวยพร สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบ ด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ เมืองอุทัยธานี ณ บริเวณหน้าอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุทัยธานี

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเจ้าหน้าที่ มาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม วันที่ 21 เมษายน และกิจกรมสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน ประจำปี 2567 ณ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี ได้ที่ ธนาคาร โลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อได้ที่ 056511081 ต่อ 1141

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

นที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเจ้าหน้าที่จากบริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด และ บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด มาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อได้ที่ 056511081 ต่อ 1141

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

ันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด ร่วมกับ บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้บริจาคและ ครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 กล่าวรายงานโดยนายจามร เหล่าเมือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัย จากการใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดการรณรงค์ การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย การปล่อยขบวนรถรณรงค์ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา พร้อมด้วยนางอรสา พุฒอินทนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์และจัดบูธนิทรรศการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)และการบริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นำอุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพ Health Station @ Temple อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนัก สายวัดรอบเอวเครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์ตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้ว มอบให้วัดจันทาราม(ท่าซุง)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดบริการสร้างเสริมสุขภาพที่พระสงฆ์ หรือประชาชน สามารถเข้ามาตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น สร้างความรอบรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ซึ่งวัดจันทาราม(ท่าซุง)เป็นวัดและสถานชีวาภิบาลนำร่องของจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับมอบประกอบด้วย ภญ.จินตนา พูลสุขเสริม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง นางยุวดี อำพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ ณ มหาวิหาร 100 ปี พระราชพรหมยาน(ศาลา 12 ไร่) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.45 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีกำแพงวัด ล้างพระอุโบสถและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจักรีและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายวิฑูรย์ สิรินุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จำนวน 251 นาย ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม ณ วัดสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานการฝึกอบรมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์ ตามพระราชดำริ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสดุดี พิธีลงนามถวายพระพรและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้เภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมงาน ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ออกเยี่ยม ให้ข้อมูล และมอบของ แก่ผู้ประกันตนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายคณิต เปรื่องปราชญ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ อาคารพิเศษ 50 ปี และตึกนารีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1-3 เมษายน 2567 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา กำกับ ติดตามผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวม 11 ประเด็นและลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 คณะตรวจราชการและนิเทศงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรเอกชน และประชาชน ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี หลังจากนั้น ในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายคณิต เปรื่องปราชญ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณศิริวรรณ สิงห์จูฑะ นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟิ้นฟู โรงพยาบาลอุทัยธานี บริจาคพัดลมไอเย็น จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กิจกรรม ในโรงพยาบาล ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ ผู้แทนกลุ่มการพยาบาล รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566 จำนวน 15 ท่าน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสนี้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิทูรย์ สิรินุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้รับความกรุณา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.รติอร พรกุณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานคุณภาพ HA ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลงานคุณภาพ รวม 6 ประเภท จำนวนทั้งหมด 85 เรื่อง ผลการประกวด หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภทมีดังนี้ บอร์ดคุณภาพได้แก่ PCTสูติ-นรีเวชกรรม Clinical Tracer Highlight ได้แก่ PCTจักษุ นวัตกรรมได้แก่กลุ่มงาน IC งานวิจัยได้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง CQIคลินิกได้แก่หอผู้ป่วยหนักและCQIฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานคุณภาพและแสดงความชื่นชมกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานคุณภาพและมหกรรมคุณภาพ HA ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยได้รับความกรุณาจากนายแพทย์กิตติชัย อุรุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล วิพากษ์ กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอบอร์ดคุณภาพ Clinical Tracer Highlight CQI นวัตกรรม งานวิจัย โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอ ร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ทำหน้าที่ผู้แทนประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้นที่ 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้าน ต่างๆ ทั้ง 10 คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ผู้ร่วมประชุมประกอบ ด้วย รองผู้อำนวยการ ประธานและเลขาแต่ละคณะ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและ กายภาพบำบัด

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่กลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) สามารถดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จำนวน 90 ราย ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้รับความกรุณา จาก นาวาอากาศเอกอนุชา อาจวงษ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี สัสดีจังหวัด อุทัยธานีและเครือข่ายนักพัฒนา นำกำลังพลมาบริจาคโลหิต จำนวน 25 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2567 โดยมีประเด็นการรณรงค์คือ "ยุติวัณโรค เราทำได้ (YES! WE CAN END TB)" กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรค กลุ่มเสี่ยง ผู้มีอาการสงสัยได้รับการตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยได้รับการขึ้นทะเบียนเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy)แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลและ ชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.50 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "โรงพยาบาลอุทัยธานีใสสะอาด ร่วมต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น" โดยจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมแสดงสัญลักษณ์ ผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้างานทุกหน่วยงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.40 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ มอบใบ ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการ ปฐมภูมิ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566" นายแพทย์เชาว์ สุระดม แพทย์ทรง คุณวุฒิด้านศัลยกรรม(ข้าราชการบำนาญ) นายแพทย์พิชญ์เยนทร์ อุดม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงนภา ตั้งจิตปรีดานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "อาจารย์แพทย์ในดวงใจ" จากบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนางสาวอัญญารัตน์ เก่งเขตรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผู้นำในการรับบริจาคอวัยวะ" ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านต่างๆ ก่อนวาระการประชุม มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ รับรางวัล การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ สุขภาพ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก "ครอบครัวศรีวรางกูลและเพื่อนๆ" บริจาครถเข็นคนไข้ จำนวน 11 คัน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสิริลักษณ์ อินทรางกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(พยาบาลตรวจการ) รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาดูแลผู้ป่วยแบบ One Day Surgery (ODS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจง ทบทวน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ภัยจากโรคระบาด ภัยจากสารเคมี อัคคีภัย โดยได้ทบทวนเรื่องระบบการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พยาบาลตรวจการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัยอากาศผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิด "ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการระดับประเทศ ด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย มาตรฐานสถานพยาบาลและการรับรองคุณภาพ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นำทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมงานสัมมนา วันละ 10 ท่าน โดยที่ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา จะนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อในเวทีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ HA Re-Accredition ครั้งที่ 6 กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุมโดย นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยนายธัญจิรา ลอยสงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและเลขา PCT หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าของผู้ป่วยและหัวหน้างานทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในงานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุขที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 29 ราย ได้แก่ ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 28 ราย ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)และนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดลพบุรี

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับความกรุณาจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ เยี่ยมชมตึกสงฆ์อาพาธต้นแบบการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กล่าวต้อนรับโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ VDO Presentation เยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์อาพาธ ณ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุทัยธานี

13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานคุณภาพโรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้น ส่งเสริม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดคุณภาพ เครื่องมือการ พัฒนาคุณภาพ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม คุณภาพในโรงพยาบาล ได้รับความกรุณาจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทและคณะ ผู้นำเสนอประกอบด้วยบุคลากรทีมสหสาสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวน 14 คน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการ พยาบาลและผู้สนใจจำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด โดยนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ มอบเงินจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้กลุ่มงานบริหาร รับมอบ ณ ชั้นที่ 8 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

7 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณตึกสงฆ์อาพาธและอาคารจอดรถ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital สะดวกต่อการให้บริการประชาชน ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางอุษณีย์ อุ้ยสิงห์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ผู้ผ่านการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ต่างๆของโรงพยาบาล จำนวน 32 นาย ณ ชั้นที่ 1 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. จังหวัดอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวง ขอพรจัดงาน โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีกำหนดจัดพิธีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณพระมหาวิหาร 100 ปีพระราชพรหมยาน(ศาลา 12 ไร่) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธี

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่อง โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม คณะผู้บริหารสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมตึกสงฆ์อาพาธต้นแบบที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากครอบครัว "เสาวรส" บริจาคเงินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นายไพรัตน์ เสาวรส จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพยาบาล แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ครอบครัวผู้บริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางการแพทย์ การพยาบาล ฝึกทักษะกระบวนการถวายการรักษาแก่พระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และดร.ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุทัยธานีและสถานบริการเครือข่าย จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับบริจาค ดวงตา 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย จากผู้วายชนม์หญิง อายุ 67 ปี ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ประสานขอรับบริจาคดวงตาจากครอบครัวผู้วายชนม์ ในการนี้เเพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและทีมรับบริจาคอวัยวะ มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุทัยธานีขออนุโมทนาบุญกับผู้วายชนม์และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2567 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรัดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้น 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำ ทางศาสนาวาระพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมระบบการดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 ก.พ.67 วันแห่งความรัก และ โอบอุ้มสังคมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งมอบความรักความห่วงใยให้กับผู้รับบริการ ในรูปแบบ "ตู้เติมรัก...ปันสุข ผู้รับหยิบได้...ผู้ให้อยากแบ่งปัน" เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Care D Plus ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานโดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย กิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติไทย การประกาศปกป้องสถาบัน เดินขบวนไปยังบริเวณหน้าบ้าน 905 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2567 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในประเด็น บูรณาการการแพทย์ปฐมภูมิและการพัฒนา รพช.แม่ข่าย มะเร็งครบวงจร และดิจิทัลสุขภาพ ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช นายแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย และห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี และทีมงาน เข้าพบ แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิหาร 100 ปี พระราชพรหมยาน(ศาลา12ไร่) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี พร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับใช้ให้การเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ เลขาธิการบูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ. นักศึกษาธรรมาภิบาล ทางการแพทย์ และคณะผู้บริการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยแพทย์เฉพาะทางต่างๆ 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ คลินิกจักษุ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตับและมะเร็งตับ คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คลินิกเต้านมและมะเร็งเต้านม คลินิกคัดกรองวัณโรคและมะเร็งปอด คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกกายอุปกรณ์และขาเทียม และคลินิกทันตกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธ "Health City Model เมืองแห่งสุขภาวะ จังหวัดพิจิตร”

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ บริจาคเงินจำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการ ของโรงพยาบาล ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. จังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร ชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

30 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณนิรมล อัศวพาคุณ มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายกลุ่มการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

30 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณหทัยรัตน์ พานิชกุล และครอบครัว มอบถังออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 11 ชุด เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

29 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ ในครรภ์มารดา ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ญาติของทารก ที่เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ฌาปนกิจสถานวัดเนินตูม อำเภอเมืองอุทัยธานี

29 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) กล่าวรายงานโดยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ กระบวนงานวิจัย สามารถพัฒนางานประจำสู่งานการวิจัยได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีผลกับการพัฒนางาน ผลลัพธ์สุดท้ายคือประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพจากหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 53 คน การอบรมแบ่งเป็น 4 เฟส เฟสละ 2 วัน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ร่วม ประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุข คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ประธาน เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 22 สาขา จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มกราคม 2566 คณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 3 และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ มาตรฐาน(อคม.) เขต 3 โดยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย พิณเมืองงาม ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เขต 3 และคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง MCH Board ระดับ จังหวัด/Service Plan ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการขับเคลื่อน MCH Better เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารนโยบายแผนขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก MCH Better แบบบูรณาการแก่คณะกรรมการฯและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงจารุณี หาญสาริกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวชวิทยา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1 วาระก่อนการประชุม โรงพยาบาลอุทัยธานีได้มอบเกียรติบัตร แก่นายไพรัช บำรุงวงษ์ เป็นผู้ประพฤติดีมีน้ำใจ หลังจากนั้นจึงเริ่มประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านต่างๆในโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ผู้มารับบริการในการนี้ นางสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนินญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางอุษณีย์ อุ้ยสิงห์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี

18 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ทรงติดตามผลการดำเนินงานอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เฝ้ารับเสด็จ ทรงเยี่ยม แผนกฉุกเฉิน ชั้นที่ 1 แผนกทันตกรรม ชั้นที่ 4 และห้องทรงงาน ชั้นที่ 9 ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงานผลการดำเนินงานอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร พร้อมพระราชทาน กำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เฝ้ารับเสด็จ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ส่งมอบความสุขและของขวัญวันเด็ก ให้กับผู้ป่วยเด็กที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันเด็กประจำปี 2567 กิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้้าที่โรงพยาบาลแต่งชุดนักเรียน และแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างกำลังใจแก่เด็กป่วย และให้เด็กได้ทราบถึงความสำคัญของตนเองต่อสังคม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ดังคำขวัญ วันเด็กปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม1 โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีี

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ บ้านอุทัย 905 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม พ.ศ. 2567 และจะเสด็จฯไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต 36 ครั้ง และ 118 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ณ หอประชุมวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมพร้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมการถวายงานและถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table- top Exercise : TTX) เรื่องการปฏิบัติการดูแลรักษา กรณีเจ็บป่วย/บาดเจ็บ ที่มีความสำคัญ ผู้ร่วมการซ้อมแผนฯ ประกอบด้วย นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความกรุณาจาก นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนฯมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบปะพูดคุย ให้กำลังใจคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 หลังจากนั้นแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึง ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุม ณ ห้องการบูร อาคาร 1ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข จังหวัดนนทบุรี

9 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย จากผู้บริจาคชาย อายุ 19 ปี ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำเอง มีภาวะสมองตาย โรงพยาบาลอุทัยธานี ประสานการรับ บริจาค ตับ ไต และดวงตา 2 ข้าง โดยมีทีมผ่าตัดอวัยวะ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาล อุทัยธานี จากนั้นแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางรักคณา วิมลมุข พยาบาลตรวจการ พร้อมทีมบริจาคอวัยวะ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และ ครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

2 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.45 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ 2566 นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กล่าวรายงาน นายประเสริฐ สุวรินทร์ธนากุล ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวที่มาของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) กรมการขนส่งทางบก มอบให้ผู้พิการในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ชุดขาเทียมใต้เข่า 5 ราย ขาเทียมเหนือเข่า 2 ราย เละรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ 1 ราย รวมมูลค่า 622,000 บาท ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความกรุณาจากทีมเยี่ยมสำรวจจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยนายแพทย์ธิติ ดวงสร้อยทอง หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจและคณะ เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนังานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ให้การต้อนรับ ณห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

25 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานชีวาภิบาลต้นแบบวัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี หลังจากนั้นเดินทางต่อมาที่โรงพยาบาล อุทัยธานี เพื่อเยี่ยมชมตึกราชอุทัยกวี อาคารผู้ป่วย ในการดูแลพระภิกษุ สามเณรที่อาพาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม ความพร้อมหอผู้ป่วยสงฆ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาต ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ซึ่งในอาคารหลัง นี้ประกอบด้วย ห้องพิเศษ จำนวน 14 ห้อง และห้องปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 1 ห้อง โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบให้แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.45 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนภูมิภาค) โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงาน เวชกรรมสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมเชิงรุก ในโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็ง ปากมดลูก สอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม สอนทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก แก่ผู้ต้องขังแดนหญิง พร้อมทั้งเก็บตัวสิ่งส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง(HPV Self Sampling) ในผู้ต้องขังหญิง ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี จำนวน 26 ราย ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ได้รับความกรุณาจาก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยแพทย์หญิงเกศินี หล่อนิมิตดี นายแพทย์ชำนาญการ และคณะ พร้อมด้วยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ(RHD) การจัดการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS) โดยมีนายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอาวุโส(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองอุทัยธานีและนายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในการนี้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นายวิเชษฐ์ ภู่พงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี รับการเยี่ยมเสริมพลัง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2567 จัดบริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ประกอบด้วย ผู้มีอาการสงสัย ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีน้ำตาลสะสมในกระแสเลือด(HbA1C) มากกว่า 7 และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีภาวะโรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคไต ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน 1,177 คน

19 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย จากผู้บริจาคหญิง อายุ 73 ปี มีภาวะเลือดออกในสมอง เสียชีวิต โรงพยาบาลอุทัยธานี ทำการจัดเก็บ ดวงตา 2 ข้าง จากนั้น แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณวิชชนีย์ พยาบาลตรวจการ พร้อมทีมบริจาคอวัยวะ คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี และตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรและพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัว กับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

19 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองฉาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบาย "หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล" ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน แบ่งปันบุคลากร บรรเทาภาระงาน ในการนี้นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอศักยภาพ การดำเนินงานในภาพรวม หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ อาทิ OPD ER Word เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำ

13 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ประธานกรรมการสหกร์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี พร้อมด้วย นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกร์ออมทรัพย์ มอบเงินจำนวน 187,458 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาท) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา รับมอบ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้คณะผู้บริจาค และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรัตนชัย ศรีโกมล ประธานกรรมการสหกร์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี พร้อมด้วย นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกร์ออมทรัพย์ มอบเงินจำนวน 187,458 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาท) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา รับมอบ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้คณะผู้บริจาค และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความรู้ ทัศนคติและค่านิยมแก่คนรุ่นใหม่ในการสร้าง ครอบครัวและการมีบุตรในวัยอันควร รวมทั้งเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ต้องการมีบุตร โดยคลินิกส่งเสริมการ มีบุตรโรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก สูตินรีเวชกรรม ชั้นที่ 3 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธร ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี สาธารสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ในการนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีได้มอบกิ๊ฟเซ็ตแก่ ประชาชนที่มาใช้บริการที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรด้วย ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ อาคารที่พัก 25 ไร่ วัดจันทาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง) โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 3 ส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมพิธี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้จัดตั้งสถานที่ว่าภิบาลในชุมชนทุกจังหวัด สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ที่ครอบครัวไม่พร้อมดูแล ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ได้สงเคราะห์ อาคารที่พัก 25 ไร่ ให้จัดตั้งสถานชีวาภิบาลแห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานี

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ เมืองอุทัยธานี ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ชั้นที่ 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

4 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมทบทวนระบบบริการ งานจิตเวชและยาเสพติด กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ นำเสนอข้อมูลโดยแพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจรับรอง คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทบทวนระบบการให้บริการงานจิตเวชและยาเสพติด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองกำกับการ ตำรวจ อำเภอเมืองอุทัยธานี สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี กราบนมัสการพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หลังจากนั้นลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ครอบคลุมและทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ยี่ห้อ TERUMO จำนวน 1 เครื่อง ให้เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี โดยมีนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้นที่ 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ TERUMO ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมีนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้โยชน์สำหรับผู้มารับบริการและประชาชน ในพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV) ในหญิงอายุ 11-20 ปี ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การให้วัคซีน HPV ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (มะเร็งครบวงจร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 11-20 ปี มุ่งหวังผลในการ ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาไทย ในการนี้ นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 - 6 เมษายน 2567 จำนวน 5 รายวิชาได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ ในการนี้แพทย์หญิงนวพร เศรษฐไพศาล แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ พร้อมด้วยแพทย์พี่เลี้ยงสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

24 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณศรายุธ อำภา และครอบครัว มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารสุข เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรและแพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี หลังจากนั้นแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารสาธารณสุขทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตา จาก นายแพทย์เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล และคุณกัลยา ใจหาญ บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการ ของโรงพยาบาล จำนวน 30,000 บาท ณ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัด ชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานฝ่ายฆราวาส แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทาง การแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปีงบประมาณ 2567 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กับทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข" กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPeL กล่าวรายงานโดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 ท่าน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ้น 94 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณประภา คงวราคม และ บริษัท โค้วใฮ้หลี อุทัยธานีจำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุนห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และอุปกรณ์และเครื่องมือ การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี มูลค่า 1,000,000 บาท ณ ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

16 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันดูแลประคับประคองสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เนื่องในสัปดาห์การดูแลผู้ป่วยประคับประคองสากล นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดบริการเชิงรุก นำทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในชุมชน ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 ในสัปดาห์ดังกล่าว มีผู้ป่วยในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ได้รับการดูแลจำนวน 20 ราย

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น นายศรจักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเยาวชนหญิง อายุ 11-20 ปี ภายใต้สโลแกน"สวย เลิศ เชิด สู้มะเร็ง" (woman Power No Cancer) กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารสาธารณสุข ครู นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวย การโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นำทีมฉีดวัคซีน และหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนหญิงเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน พุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยผ่านกล้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงอัจรีย์ เสรีศิริวัฒนา ประธาน Service Plan สาขามะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ใหญ่ ในประชาชน อายุ 50-70 ปี ให้ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก โดยได้รับความกรุณาจากสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิทยาลัย ศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จำนวน 48 ราย

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี สดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ น้อมจิตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการด้านแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์คณินณ์ เศรฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน จำนวน 26 คน ณ ชั้นที่ 1 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งและปั่นจักรยาน กล่าวรายงานโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวฐานิตา แจ้งชัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานีและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม จำนวน 145 คน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพ การแสดงบทบาทสมมุติ ชมวีดีทัศน์เรื่องการแพทย์ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ชมนิทรรศการและวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้นายแพทย์สมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การบริการ ประกอบด้วย ตรวจสุขอนามัยในช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน ในวันดังกล่าว มีประชาชนเข้ารับบริการทางทันตกรรม จำนวน 94 ราย ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาล จนได้รับการยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็น "พระมารดาแห่งวงการพยาบาลของไทย" กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นและประชุมวิชาการเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล" โดยอาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้านการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ในโครงการ "สร้างศิลป์...ปันสุข" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "1 ให้ 9" มอบถุงผ้า จำนวน 300 ใบ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปมอบต่อผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุทิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน นางสาวพรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณภรภัทร์ และคุณอนัญา คล้ายหลิม มอบเงิน จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

5 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ "เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน:We care for everyone" กล่าวรายงานโดยเภสัชกรหญิงวนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมเภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายและประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

3 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณวีระ ชุติพงษ์วิเวท และครอบครัว เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้คณะผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

3 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Management of Heart Failure : การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” วิทยากรโดยแพทย์หญิงพิชชาภรณ์ ขุมมงคล อายุแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผู้รับฟังการบรรยายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU Community ประกวด Best practice RDU Community และประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ตรวจมอบ โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานคณะอนุกรรมพัฒนาการใช้ยา อย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโครงงานคุณธรรมและเรื่องเล่าเคล้าคุณธรรม จากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมมหกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานและบุคลากรจากทุกหน่วยงาน นำเสนอโครงงานคุณธรรม 3 เรื่อง เรื่องเล่าเคล้าคุณธรรม 12 เรื่อง จากผลการคัดเลือก รางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง RDU สู่ชุมชน ตำบลหนองพังค่า โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคณะศาลเจ้าแม่กวนอิมยอดเขาสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ มีจิตศรัทธามอบ ข้าวกล่อง พร้อมขนม จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางจริยา บุญฤทธิ์ หัวหน้างานห้องผ่าตัดและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้คณะผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ แพทย์หญิงวรัญรดา โรจนาบุตร นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสุขภาพดี มี IQ เกินร้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนตำบลอุทัยใหม่ กล่าวรายงานโดย นางเพียรพร ตรุโนภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทัยธานี มีแกนนำ อสม. จากชุมชนต่างๆเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ โดยใช้ AAA Program (Automatic Accouting Appilcation) ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ อนวัช กลั่นการนา หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ วิทยากรโดย นายสาธิต หลักธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคคลากรผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยคณะกรรมการ PCT กุมารเวชกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด(Neonatal resuscitation) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุธิดา แผ่วัฒนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรโดย นายแพทย์พลภูมิ พัฒนะไทยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงนวพร เศรษฐไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพทารกแรกเกิด สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ และคุณปัทมาภรณ์ กฤษณพันธุ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนา บุญให้คณะผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการเป็นอเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ชั้นที่ 1 อาคารพระชนกจักรี

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก นายวีระชาติ รัศมี มอบพัดลม จำนวน 15 ตัวเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านพัฒนาบุคลากร)และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเด็กปฐมวัยคิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธี แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รวม 91 คน รูปแบบการเรียนรู้แบ่งเป็นฐาน จำนวน 6 ฐาน สำหรับฐานที่ 4 เรื่อง "สุขภาพลูกรัก" วิทยากรประจำฐานได้แก่บุคลากรจากโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม อำนวยการให้ นส.สวลี หาญอยู่คุ้มและ นส.วราภรณ์ เพชรทิม ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรประจำฐาน ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีทำบุญ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรและพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีการประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานร่วมพิธี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี จำนวน 160 คน ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล ประธานคณะกรรมการ service plan สาขา Intermediate Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาดำรงชีวิตปกติ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราป่วย การตายและพิการของ ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล อุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ เดินทาง มาตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ซึ่งโรงพยาบาลอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลร่วมสอน โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองห์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านพัฒนาบุคลากร) และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายอลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนณ วงเวียนห้าแยกวิทยุ และหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย วิทยากรโดย นายแพทย์ชิตภูมิ เชิญตระกูล นานแพทย์ชำนาญการกลุ่มงาน ศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะบุคลากรด้านการพยาบาล ในการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง ปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) วิทยากรโดย แพทย์หญิงภัทราวดี ว่องการไถ นายเเพทย์ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะบุคลากรด้านการพยาบาล ในการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีแล จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมใจทำความดี เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนสิงหาคม 2566 แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 7 สิงหาคม ที่กองบังคับ การตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 11 สิงหาคม ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก วันที่ 18 สิงหาคม ที่ชุมชน ตลาดร่มสัก ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก และวันที่ 28 สิงหาคม ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง โดยมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมใจทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนมาก

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองอุทัยธานี ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก(dT) นักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 433 คน คัดกรองภาวะโลหิตจาง ชั้น ป.4 จำนวน 426 คน และเก็บตกการรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ได้แก่ dT, opv, MMR และ LAJE ชั้น ป.1 จำนวน 51 คน แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี รวม 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 7- 16 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา โรงเรียน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต และโรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี โดยได้รับความกรุณา จากหัวหน้าสถานศึกษา คุณครูประจำชั้น คุณครูอนามัยโรงเรียนทุกแห่ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนราชอุทัยกวี จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน 3 โรค ประกอบด้วย ไข้เลือดออก ปวดข้อยุงลายและไวรัสซิการ์ โดยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์พัชรินทร์ วงค์สง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำนวยการให้ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ สำรวจภาชนะ ที่มีน้ำขังทุกชิ้น จำนวน 119 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 ภาชนะ (ค่า CI= 1.68) ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก บริษัทฮอนด้าอุทัยธานี จำกัด สาขาหน้าอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยคุณวิฐรา สารคุณ มอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท(สองแสนบาท) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหารทางการพยาบาล รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ดังนี 1.แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ ห้าแยกวิทยุ ในเวลา 07.00 น. 2.นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) ในเวลา 09.45 น. 3.นางอุษณีย์ อุ้ยสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ในเวลา 19.19 น.

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 3 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานเพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผลงาน ตามนโยบายสำคัญ เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับคะแนนสูงสุดในระดับเขตสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล อุทัยธานี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเตด มอบให้ แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 356,215 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมด้วย นายประภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุทัยธานี

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรม แพทย์แผนจีน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารสร้างเสริม สุขภาพกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลหาดทะนง อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงาน เวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยศูนย์บริการสาธารณสุข จัดบุคลากรบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ในกลุ่ม 5 ช่วงวัย ประกอบด้วย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมีเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดมหกรรมกำจัดเหานักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ดร.พลภัทร โตส้ม ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี มหกรรมประกอบด้วยการมอบป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์กำจัดเหาให้คณะผู้บริหาร สถานศึกษาและหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ทั้ง 15 ชุมชน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) เรื่องเหากับสุขภาพของนักเรียน ในการนี้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมมหกรรม ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองอุทัยธานี หลังพิธีเปิด ได้ขยายผลการดำเนินการต่อ ณ โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักเรียนเข้ารับการบำบัดเหาจำนวน 294 คน

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.45 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่มะซาง สีหาราช ซึ่งเป็นมารดาของ นางจรัสศรี ศรีสมาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรงและ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย ณ ฌาปนกิจสถาน วัดหนองพลวง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณนิชารัศมิ์ พิวัฒน์ถาวรกุล บริจาคเตียงผู้ป่วย 2ไกร์ จำนวน 1 เตียง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน(COC) ในพื้นที่เครือข่ายบริการ สุขภาพเมืองอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม รับมอบ ณ บ้านเลขที่ 119 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ทีมเยี่ยมประเมิน จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์และทีมเยี่ยมประเมินจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยนายฐวิช แสงแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่โรงพยาบาล อุทัยธานี รับการตรวจประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge(GCHC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยนายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการเยี่ยมประเมินและลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) กล่าวรายงานโดย นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ลดอัตราป่วย ลดอัตราเสียชีวิต และผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณแม่กิมโอ แซ่ฉั่ว พร้อมบุตรธิดา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

17 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการต้อนรับ ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมานิเทศและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้ เหมาะสมและนำไปใช้ได้ต่อไป ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมปรับแบบโครงสร้างอาคาร 7 ชั้น ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณแม่กิมโอ แซ่ฉั่ว พร้อมบุตรธิดา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

3 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28-30มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายกลุ่มการพยาบาล ร่วมกิจกรรมภายในงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จังหวัดอุทัยธานี" และร่วมออกบูธหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเหตุฉุกเฉิน ณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ วัดจันทาราม (ท่าซุง)

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้ความรู้และจ่ายสมุนไพรให้กับประชาชน กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้บริการประชาชน ณ หอประชุมร่วมใจ สโมสรคนลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากนางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางสาวจินดา ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยายาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 3 ราย มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ประกอบด้วย คุณแม่ศิริประภา รัตนธัญญลักษณ์ มอบเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์-คุณวันทนีย์ ติษยาธิคม จำนวน 2,000 บาท และคุณนิตยา อัศวสกุลศร จำนวน 2,000 บาท ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้คณะผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พระบัญชา ปริปุณโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัดโดย ผอ.รัตนชัย ศรีโกมล ประธานกรรมการฯและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 412,169.20 บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงจารุณี หาญสาริกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ การสื่อสารและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นตรวจราชการในภาพรวมของจังหวัด และพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี/โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ Cup เมืองอุทัยธานีและสรุปผลการตรวจ ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นตรวจราชการ ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน การตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน สาธารณสุขผสมผสานรอบที่2 ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนทบุรี ได้บริจาคปัจจัย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ขาดปัจจัยในการรักษา โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยพร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ กับบุญกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่สำรวจเตรียม ปรับปรุงทางเดินบริเวณอาคารจอดรถ และสำรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ณ อาคาร จอดรถ และอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถไปยังอาคารพิเศษ 50 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด หลังจากนั้น ลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่จริง

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความกรุณาจาก คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์ ESPRel Checklist ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ คณะ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วยนายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา คลินิกและผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมิน ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล อุทัยธานี

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ที่มาฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน หลังจากนั้นฝึกปฏิบัติต่อในโรงพยาบาล ชุมชน ระยะเวลา 2 เดือน ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไฮเทค บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้าน การจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมอง พิจารณา คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละสาขา มานำเสนอในนิทรรศการ ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ PCT แต่ละสาขา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร และ พจ.ชอรดา จุลภาค เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนาม ป๊อมูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงตลอดไป

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอรพรรณ หรมหา นายแพทย์ชำนาญการ และคณะศึกษา ดูงาน จากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดระบบบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate care:IMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ในหน่วยงาน กายภาพบำบัดและ Stoke Unit

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึก ปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จำนวน 10 คน 5 รายวิชา ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดยฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 23 กันยายน 2566 ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

16 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

\ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานศึกษา โดยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้า กลุ่มงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมในโครงการ "พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาล แห่งชาติ โดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 21 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้คำแนะนำที่แผนกผู้ป่วยนอก การจัดทำป้ายไวนิลและ One Page เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี

15 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจิรวัสน์ จันทร์นวลและครอบครัว มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสพิเศษต่างๆ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 056-511081 ต่อ 698 หรือ 471 ในวันเวลาราชการ

3 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะ กลาง (Intermediate cair:IMC) ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง รายงานผลการดำเนินงานโดย นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ทีมสุขภาพผู้ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

27 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศเชิงคลินิก นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลกล่าวรายงาน ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์วรางคณา ธุวะคำ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ร่วมการประชุมนำแนวคิดและหลักการนิเทศการพยาบาลไปพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงคลินิกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินสมรรถภาพเฉพาะด้าน ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน พยาบาลตรวจการและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัต

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวโรงพยาบาลอุทัยธานี" โดยได้รับความกรุณาจาก นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางวัฒนา รูปสว่าง นางศรีประไพ เสาสูง นางจุฑามาศ เกษศิลป์ อดีตหัวหน้าพยาบาล ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเจริญ พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร คณะผู้บริหารอาวุโสและการละเล่นสาดน้ำ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและบริเวณตึกสงฆ์อาพาธ อาคารพิเศษ 50 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ต่างปลื้มปิติ ที่ได้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเหลือ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี สำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้บริการ สู่ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 เมษยน 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจันทิรา ศิริวรรณ มีจิตศรัทธา มอบข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไป

18 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสุรีรัตน์ น้อมนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเพชรน้ำผึ้ง ทัศจันทน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

12 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การซ้อมแผนรับผู้ประสบอุบัติภัยหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับการดูแล อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ จากเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency) ทีมตำรวจจราจร ผู้ร่วมการซ้อมแผนประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและทุติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พชร พวงมะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์หญิงภัทราวดี ว่องการไถ นายแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัยและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ลงพื้นที่ สร้างขวัญ กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย หลังจากนั้นลงพื้นที่ ณ จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ภายนอกติดรั้วโรงพยาบาล เหตุการณ์เกิดขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย 1 หลัง รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย 3 คัน โครงสร้างอาคารต่างๆในโรงพยาบาลไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ใดได้รับการ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้อำนวยการฯได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ร่วมแรงร่วมใจ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่ลุกลามเข้ามาในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอาจารย์สละ กสิวัตร์ กองวิศวกรรมการแพทย์ และจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยอาจารย์สมคิด กลิ่นชะเอม นายช่างเทคนิคอาวุโสและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลังครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ทั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับคัดเลือกเข้ารับการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้านครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 14 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ 14 คน โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลอุทัยธานี แนวคิด การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลอุทัยธานีให้ประทับใจ โดยมีนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจริยา บุญฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจินดา ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 90 นาย ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สำเร็จการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บริเวณยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พล.ท.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี (ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : ส.ปชส.อุทัยธานี / สื่อสารองค์กร สสจ.อุทัยธานี)

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก(ก่อนฤดูกาล) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ปี 2566 โดยมีนายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง กล่าวต้อนรับ นายวิเชียร กล่ำสุด ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy)เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ อสม.และประชาชน สร้างความตระหนักในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 825 คน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงกรภัทร์ ระลึกฤาเดช นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ อสม.ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เยาวชนและมาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ จากทีมเยี่ยมเสริมพลังจากศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นำโดยแพทย์หญิงเกศินี หล่อนิมิตดี นายแพทย์ชำนาญการ อาจารย์เดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นำเสนอผลการดำเนินงานโดยแพทย์หญิงพุทธพร โตวิวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ ทีมรับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย แพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานในกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โดยทีมเยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยม คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด นรีเวชกรรมและคลินิกมิตรวัยรุ่น ตามลำดับ

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม แพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการ พัฒนาร่วมกัน ในการนี้นายเเพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และองค์กรแพทย์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายบำบัด

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แจ้งว่า ปัจจุบันโรควัณโรคยังเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของคนไทยและจังหวัดอุทัยธานี จากสถานการณ์วัณโรคจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2563 - 2565 พบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา จำนวน 56, 47 และ 75 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ กระจายอยู่ในชุมชน ในกลุ่มผู้สูงอายุ วัยแรงงานและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงจำเป็นเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรครายใหม่ระยะแพร่เชื้อ ในชุมชน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จึงดำเนินการจัดบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก(X-Ray) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 2,365 ราย

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ให้เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 โดยมีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยจากผู้วายชนม์หญิง อายุ 90 ปี มีภาวะโรคหัวใจ เสียชีวิต โรงพยาบาลอุทัยธานีทำการจัดเก็บ ดวงตา 1 ข้าง จากนั้น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีที่เกี่ยวข้อง มอบพวงหรีดเคารพศพแด่ญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

3 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนายปริญญา วรธำรงขนส่ง จังหวัดอุทัยธานี ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบอุบัติภัย จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2565 ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ผู้พิการในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 226,500 บาท ณ ห้องตรวจ 13 งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล ต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 โดยนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมพลัง ครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ทั้งนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและโรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยนายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับการเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในแต่ละด้าน ครบทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก พระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร(วัดหลวงพ่อจ้อย) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้ มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 1,016,300 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย บาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัยอาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครูนิทัศน์ประชานุกูล คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในการรับมอบเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยได้รับความเมตตาจาก ค่ายมวย สจ.เปี๊ยกอุทัย โดยนายประภาวิชญ์ บุษะวดี ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินซื้อเครื่องฟอกไต จำนวน 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามธนาชัย ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ มอบเงินกับให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป

13 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นและตัวชี้วัด ในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเกิดความรุนแรง หรือมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือมีโรค ภาวะแทรกซ้อนที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยในจากทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี แพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต รองหัวหน้ากลุ่มงาน จิตเวช คณะผู้บริหารสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้นที่ 2 อาคารพระชนกจักรี

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 15 ลัง จากคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาค ประกอบด้วย นายแพทย์เชาว์ แพทย์หญิงชลิดา สุระดม นายแพทย์รัฐพล ตรีสุทธาชีพ แพทย์หญิงสุพจนา แสงวิสิทธิ์ นายแพทย์ศิริพงษ์ ปราณีสิทธิกุล แพทย์หญิงนิภาพร นิรัติศัย และนางปิยฉัตร ปราณีสุทธิกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ตลอดไป

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจรักษา บริการทันตกรรม แพทย์แผนจีน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านร่องตาที อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ณ จุดเดียว(One Stop Service) ในโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ขับเคลื่อนนโยบายการ ดำเนินงาน "ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย" ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย กิจกรรมประกอบด้วย การป้องกันฟื้นฟูภาวะสมอง เสื่อมด้วยกิจกรรมบำบัด การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการพอกเข่า การประเมินภาวะโภชนาการ แนะนำ อาหาร การใช้ยาและการดูแลสุขภาพตา สุขอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ ณ งานผู้ป่วยนอก โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้รักษาวินัยจราจร โดยศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ทาสีขอบถนนแสดงจุดห้ามจอด ทาสีบริเวณทางม้าลาย ณ บริเวณถนนทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี

24 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

\ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูอุปกิตปริยัตยากร (ประสาร เก่งธัญกรรม) วัดสุทธาวาส ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครู อุปกิตปริยัตยากร จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป

20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานรับการเยี่ยมนิเทศ กล่าวต้อนรับทีมเยี่ยมนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะเข้าเยี่ยมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประเด็นตรวจราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารสุข ผู้รับการเยี่ยมนิเทศประกอบด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหม่จันทราราม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา บริจาคเก้าอี้ จำนวน 350 ตัว มูลค่า 45,850 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ และนางสาวบวรลักษณ์ พุทธคุณ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 50 ปี ชั้น 2 และ 3 รับมอบเพื่อนำไปมอบต่อให้หน่วยงานต่างๆของ โรงพยาบาล นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพิเศษ 50 ปี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขอกราบนมัสการ พระครูปลัดจรูญ ฐานสุโภ ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอขอบพระคุณ อุบาสก อุบาสิกา วัดใหม่ จันทราราม ขออนุโมทนาบุญกับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมกระดูกและสูติ-นรีเวชกรรม รับมอบผ้าห่มปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวอุทัย จำนวน 115 ผืน และเซ็ตเด็กอ่อน จำนวน 15 ชุด จากผู้ใหญ่ใจบุญ ประกอบด้วย คุณณรงค์ สงวนวงค์ ครอบครัวจันทวงษ์ ครอบครัวมากวงศ์ ครอบครัวเวชกรณ์และครอบครัววงศ์เฉลียง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้รับบริการที่พักรักษาในโรงพยาบาล ณ บริเวณ หอผู้ป่วยอายุกรรมชายอาคารพระชนกจักรี ในการนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคและครอบครัวกับ บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณซุ้มพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิมงคล หน้าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย พิเศษควร-อยู่ พระยาวิทุธรรมพิเนตุ โรงพยาบาลอุทัยธานี

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่13 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเขตสุขภาพที่3 พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ คณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุม รูปแบบการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

22 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "คนอุทัย ชวนพ่อแม่ พาลูกหลาน รับวัคซีน" โควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระแส เชิญชวนประชาชนชาวอุทัยธานีทุกกลุ่มวัยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ให้ครอบคลุมมากที่สุด กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ร้อยเอกนายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้านเชิญชวนฉีดวัคซีนของชมรมผู้สูงอายุ ท่าโพ การให้บริการและให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน โดยมีประชาชนเข้ารับวัคซีน จำนวน 417 ราย ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

13 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 พ.ย. เวลา 05.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีเปิด "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมือลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,070 คน กิจกรรมแบ่งเป็น ปั่นจักรยานระยะทาง 28กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม. 818 คน ระยะทาง 10 กม. 182 คน และปั่น จำนวน 70 คนซึ่งการจัดกิจกรรมปีนี้กำหนดจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในงานมีกรจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายธัญว์จิรา ลอยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕" ระดับดี " ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘· พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕ㆍ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ)เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากในครรภ์มารดาจากโรคต่างๆ และ บิดามารดา มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีทำพิธีศพแทนในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักด์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

7 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. คุณศุภลักษณ์ จันดารา มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศผลบุญให้นายเกรียงไกร จันดารา เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย จากผู้บริจาคชาย อายุ 40 ปี ประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ มีภาวะสมองตาย ประสานการรับบริจาค ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง เป็นเคสบริจาคอวัยวะและดวงตาลำดับที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีทีมผ่าตัด อวัยวะ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มาผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จากนั้น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

30 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเข้าเยี่ยม และประชุมอายุรแพทย์ จากคณะกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงานแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ ของอายุรแพทย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยนายจิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

28 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้คำขวัญ "คนอุทัยธานี รวมพลัง แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายแบบง่ายๆอยู่เสมอ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน (walk Run Bike) ทำให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วย จัดตั้งโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เมนูชูสุขภาพ "กินอย่างไร ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง" สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "ลดเค็ม ควบคุมความดัน ป้องกันอัมพฤกอัมพาต" และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อแก่ประชาชน ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 110 คน

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่ น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ ผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร ทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่จันทาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

22 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จังหวัดอุทัยธานี โดยนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เฝ้ารับเสด็จ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

3 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยรองหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum) จำนวน 15 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

3 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งด้านการแพทย์แผนไทย ถือว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุข ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ท่านมิตสึทากะ อิดะ ผู้ว่าการภาค 3350 พร้อมด้วย นายกสมใจ ลีลาวัฒน์ นายกสโมสรโรตารียานนาวาและสมาชิกสโมสรโรตารี่เครือข่าย ในโอกาสที่ สโมสรโรตารี่ยานนาวา ภาค 3350 ร่วมกับสโมสรโรตารี่เครือข่าย จัดโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก Global Grant Project ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่าย รวม 9 รายการ มูลค่า 1.5 ล้านบาทเศษ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 ตุลาคม2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่อง การป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับสโมสรโรตารียานาวา ภาค 3350 โรตารี่สากล จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตเมืองและเครือข่าย จำนวน 70 คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดยแพทย์หญิงพิชชาภรณ์ ขุมมงคล อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมกำกับติตตามผลการดำเนินงานระบบพิสูน์ตัวตน (Authes tication) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการในหน่วยบริการจริง จึงได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนโดยให้ประชาชนพิสูจน์ตัวตนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น หลังจากการใช้งานระบบ โดยมี นางสาวบุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการเขต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ชี้แจงนโยบายการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ นางสาวสิริพันธ์ เหมืองสิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติและคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง โรงพยาบาลอุทัยธานี

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานและให้การต้อนรับ ทีมเยี่ยมพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชัก จากสถาบันประสาทวิทยาและเขตสุขภาพที่ 3 นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงอาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาเครือข่าย ณ โรงพยายาลอุทัยธานี พร้อมทั้งอภิปรายเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ร่วมรับฟังการอภิปราย ประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา นายแพทย์อภิลักษณ์ เวศานนทเวช แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ ประสาทวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการด้านการพยาบาลของประเทศไทย เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการของบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีสู่ความเป็นเลิศ กล่าวรายงานโดย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

26 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันล้างมือโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการ พยาบาลและด้านทันตสาธารณสุขไทย รวมทั้งสร้างสุขนิสัยในการล้างมืออย่างถูกวิธีแก่บุคลากรและประชาชน ที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเนื่องในวันล้างมือโลก การรับบริจาคโลหิต จัดบูธแสดงความจำนงบริิจาคอวัยวะและดวงตา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี "สมเด็จย่า" กิจกรรมให้บริการทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าและสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาส่งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

18 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 07.09 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย เดินทางไป รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม โดยมีผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อุทัยธานีร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบพระคุณ ที่ท่านได้พัฒนา โรงพยาบาลอุทัยธานีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตั้งเเต่ ปี 2559-2565

17 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ประสบภาวะอุทกภัย เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่ประสบภาวะอุทกภัย จำนวน 67 ราย และทางโรงพยาบาลจัดเตรียมที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาขึ้นเวรนอกเวลาราชการให้ด้วย โดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ICS เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวซ้องในโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ทุกๆด้าน อาทิ การรายงานสถานการณ์ประจำวัน การเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ การออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร มอบถุงยาให้กับ คุณจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในอำเภอบ้านไร่ ด้วยความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน ทางโรงพยาบาลอุทัยธานีจึงจัดถุงยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ชุด ไปมอบที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิริยา จาสุขถาวร แพทย์เวชกรรมสังคมและนางสาวรัตนาภรณ์ ศิริจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลอุทัยใหม่ ประกอบด้วย ชุมชน 4 (ประชามีสุข) ชุมชน 7 (ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง) ชุมชน 13 (วังยาง) และชุมชน 14 (อัมฤตวารี) จำนวน 120 หลังคาเรือน กิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้กำลังใจแก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ในการช่วยบริการประชาชนเป็นอย่างดี

12 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่รับตำเเหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล และ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รับตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน โดยกล่าวถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรมและทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงงานคุณธรรมของหน่วยงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม มอบทุนสนับสนุนโครงงานโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 37 หน่วยงาน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 22 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ซึ่งตามกำหนดการอาคารหลังนี้ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกๆด้านก่อนการเปิดใช้อาคาร โดยเฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ให้บริการผู้ป่วย(ชั้นที่1-6) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี

5 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ และนางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้ท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและท่านปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ชาวสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขให้ชาวอุทัยธานีมีสุขภาพดี รวมทั้งงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างดี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น . นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในเพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2566

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาและให้กำลังใจแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ท่าน โดยมีอดีตผู้อำนวยการ นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรงและนายแพทย์เกษตร อมันตกุล ให้เกียรติมาร่วมพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คณะผู้บริหาร แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมพิธี กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะ พระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิ์มงคล พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลอุทัยธานี และ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย โดยมีคณะผู้บริหาร นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ้ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการงานผู้ป่วยใน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพ ประธานกล่าวคำอภิวาทราชสดุดี วางพวงมาลัย ถวายสักการะ พระรูปองค์พระราชบิดา ณ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันมหิดล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับกระเป๋าพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาวปาณัดชา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ได้ร่วมจัดหน่วยหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เอ็กซเรย์ปอด ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้ประชาชนและผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางสายตา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย จากนั้นคณะอาจารย์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 4 ราย ในอำเภอเมืองอุทัยธานี

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คุณธรรม ตามรอยพระราชบิดา" เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล กล่าวรายงานโดย นายแทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรต้นแบบของโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี "ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ" และค่านิยมร่วมของกระทรวสาธารณสุข(MOP H) กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม" มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต้นแบบจำนวน 63 ราย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียนและมีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑o,ooo บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างสูง

26 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.15 นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 โดยพลตำรวจโทนายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.9) กล่าวรายงาน นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานีกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวขอบคุณ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พระสงฆ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาเดินทาง ลดระยะเวลารอคิวการรักษาโรคเฉพาะทาง ขยายโอกาสในการรักษา โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การให้บริการมีทั้งหมด 14 คลินิก โดยระดมแพทย์อาสากว่า 100 ท่าน จากคณะแพทย์ศาสตร์ ราชวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ให้บริการพระสงฆ์จำนวน 1,112 รูป ณ วัดจันทาราม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

13 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ประธานชมรมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ อดีตอุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ชุดที่ 22 มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑oo,๒๓๔ บาท (หนึ่งแสนสองร้อยสามสิบสี่บาท) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับ พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ประธานชมรม นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) เป็นอย่างสูง

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ และนางศิรินา เฉลิมไกรวุฒิ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๔oo,ooo บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพย