โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

21 พฤศจิกายน 2566

1700557290_DllCdayReJKas0J.jpg

             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารสุข เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ