โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ณ จังหวัดนครนายก

3 สิงหาคม 2566

1691028549_GahUJP3OOMQgPOh.jpg

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 3  กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานเพื่อใช้กำกับติดตามและประเมินผลงาน ตามนโยบายสำคัญ  เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับคะแนนสูงสุดในระดับเขตสุขภาพ  โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ 
นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


รูปภาพ