โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี

6 กุมภาพันธ์ 2566

1675649336_zWCqKntmWRTWWCx.jpg

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น.  แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเกิดความรุนแรง หรือมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือมีโรค ภาวะแทรกซ้อนที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยในจากทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3   ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  แพทย์หญิงปนัดดา  ศรีวิชิต  รองหัวหน้ากลุ่มงาน จิตเวช คณะผู้บริหารสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้นที่ 2  อาคารพระชนกจักรี


รูปภาพ