โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

7 เมษายน 2566

1680834273_3Kktj8gKXoJcI4x.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การซ้อมแผนรับผู้ประสบอุบัติภัยหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับการดูแล อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ จากเครือข่ายทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency) ทีมตำรวจจราจร ผู้ร่วมการซ้อมแผนประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและทุติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์พชร พวงมะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์หญิงภัทราวดี ว่องการไถ นายแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัยและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ