โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม Kick off ก้าวท้าใจ เมืองพระชนกจักรี Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

2 กุมภาพันธ์ 2565

                 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ปราถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  Kick off ก้าวท้าใจ เมืองพระชนกจักรี Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีเปิด Kick off บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) 5 กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ก้าวท้าใจ Season 4 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  กระทรวงแรงงงานโดยแรงงานจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มอบธงก้าวท้าใจ Season 4  ให้ทุกเครือข่าย และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ