โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ประสบภาวะอุทกภัย

12 ตุลาคม 2565

                      วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น  นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ประสบภาวะอุทกภัย  เพื่อ  บรรเทาความเดือดร้อน  เพิ่มขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่ประสบภาวะอุทกภัย  จำนวน  67   ราย และทางโรงพยาบาลจัดเตรียมที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาขึ้นเวรนอกเวลาราชการให้ด้วย โดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์พรธรรม  ชูศักดิ์  รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ  นายแพทย์อำนาจ  สุขรื่น แพทย์หญิงณัฐพร  โตอิ้ม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

 


รูปภาพ