โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน

5 ตุลาคม 2565

1664941861_KnvB7-pd25LTFjK.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี 
 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน โดยกล่าวถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ร่วมปฐมนิเทศ  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ