โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่

12 ตุลาคม 2565

            วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิริยา จาสุขถาวร แพทย์เวชกรรมสังคมและนางสาวรัตนาภรณ์ ศิริจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลอุทัยใหม่ ประกอบด้วย ชุมชน 4 (ประชามีสุข) ชุมชน 7 (ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง) ชุมชน 13 (วังยาง) และชุมชน 14 (อัมฤตวารี) จำนวน 120 หลังคาเรือน กิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้กำลังใจแก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ในการช่วยบริการประชาชนเป็นอย่างดี

 


รูปภาพ