โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation)

25 กันยายน 2566

 

1695627631_TYWkQTezSJ5_uEZ.jpg

วันที่ 20  กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยคณะกรรมการ PCT กุมารเวชกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด(Neonatal resuscitation) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  อำนวยการให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงสุธิดา แผ่วัฒนากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรโดย นายแพทย์พลภูมิ พัฒนะไทยานนท์  นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงนวพร  เศรษฐไพศาล  นายแพทย์ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพทารกแรกเกิด สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ


รูปภาพ