โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

24 สิงหาคม 2565

1661333939_pvK5Pqp_pIGWXGD.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ให้บรรลุ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และ เขตสุขภาพที่3 โดยการวิเคราะห์องค์กรร่วมกับ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ 
คือ  “โรงพยาบาลคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ รองรับสังคมสูงอายุ” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ประธาน Service Plan ทุกสาขาและคณะกรรมการทีมนำ  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ