โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

20 มิถุนายน 2566

1687244682_cOOLKuzN_gSVnt8.jpg

  วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากนางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม  มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นางสาวจินดา  ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

   ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ