โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบเงิน 76,835 บาท เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

15 มีนาคม 2565

                    วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 76,835 บาท(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ รองหัวหน้าพยาบาล รับมอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  ในการบริจาคครั้งนี้  โรงพยาบาลอุทัยธานี  ขอขอบพระคุณ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะบุคคลากร สหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างสูง

 


รูปภาพ