โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมวิชาการ พัฒนาการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

20 มิถุนายน 2566

1687244363_kwxRfaw32RSPQBr.jpg

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงจารุณี หาญสาริกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ การสื่อสารและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน
และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 60 คน  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย
อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ