โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีและCUP เมือง รับการเยี่ยมนิเทศ งานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

17 มกราคม 2566

1673946140_xkcB6GmBlR1b03E.jpg

            วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี   เป็นประธานรับการเยี่ยมนิเทศ กล่าวต้อนรับทีมเยี่ยมนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  โดยว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายมนต์ชัย  อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะเข้าเยี่ยมนิเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามประเด็นตรวจราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารสุข  ผู้รับการเยี่ยมนิเทศประกอบด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ