โรงพยาบาลอุทัยธานี

คณะอาจารย์จากกลุ่มตรวจสุอบภายในกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อวางระบบควบคุมภายใน และบรรยายพิเศษให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

16 พฤศจิกายน 2564

                      วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาววรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางนรารัตน์ คำหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศิระ เพชรเจริญจริง นางสาวกนกพร ปากชำนิ นางอุไร ศรีทุมขันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษและ คณะอาจารย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ และบรรยายพิเศษ ให้กับหัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลรายงานการเงินและพัสดุเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ในการนี้ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ