โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์ สำหรับการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย จากโรงพยาบาลสงฆ์

11 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวย การฝ่ายการพยาบาล  นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์อังกาบ มณีธวัช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางการแพทย์ สำหรับการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุมภิยโยทัย และตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ